Minibevilling til udviklingsprojekter

Grundskole, ungdomsuddannelse eller kulturinstitution kan søge op til 25.000 kr. til udviklingsprojekter indenfor historieundervisningen.

HistorieLab understøtter udviklingsaktiviteter i skolen og i samarbejdet mellem skole og kulturinstitution. Det gøres blandt andet ved at understøtte den “lokale gode ide” til faglige udviklingsprojekter. Derfor har centret oprettet en pulje med minibevillinger, hvor det faglige udviklingsarbejde for skolen eller underviseren er i fokus. Der kan søges midler til et projekt eller en konkret aktivitet, der indeholder et fagligt udviklingspotentiale for den enkelte skole.

Den økonomiske støttepulje

Der kan søges enten til et projekt eller til en konkret aktivitet:

  1. Faglige udviklings- og forsøgsprojekter enten på en skole eller som et samarbejde mellem en skole og en anden institution, hvor der kan søges om støtte til flere af de ovennævnte, hvis det indgår i et samlet projekt. Der kan søges op til 25.000 kr.
  2. Konkret aktivitet, hvor der søges støtte til en enkeltstående konkret udgift af ovenstående. Der kan søges op til 5.000 kr.

Fra I ansøger kan der forventes svar indenfor en måned. Tilskud gives også til delfinansiering af større projekter.

Via puljen kan der søges støtte til følgende:

  • Transport af elever, eller grupper af undervisere, i forbindelse med faglige udviklingsprojekter.
  • Trykning, layout og distribution af undervisningsmateriale, eller andet relevant formidlingsmateriale, i forbindelse med faglige udviklingsprojekter (trykt eller online).
  • Oplægsholder/facilitator/konsulenter i forbindelse med faglige udviklingsprojekter (honorar skal stå i fornuftigt forhold til niveau og fagligt udbytte).

Hvad forstås ved et “fagligt udviklingsprojekt”?

Ved faglige udviklingsprojekter forstås initiativer, der løfter den faglige kvalitet i historieundervisningen på en eller flere skoler. Dette kan ske ved aktiviteter på den enkelte skole inden for historiefaget eller i et tværfagligt samarbejde, men det kan også ske i samarbejde med øvrige institutioner som fx. museer eller arkiver. For at et projekt eller en aktivitet skal leve op til definitionen skal det indeholde overvejelser om, og planer for, hvorledes erfaringer fra projektet opsamles og omsættes til en forbedret faglig kvalitet. Dette kan fx ske gennem interne eller eksterne work-shops eller andre former for erfaringsudveksling.

Hvem kan søge?

Alle grundskoler og ungdomsuddannelserne kan søge bevillinger fra puljen. Kulturinstitutioner kan også søge, men dette skal ske i samarbejde med en grundskole eller ungdomsuddannelse. Et samarbejde vil som minimum kræve et tilsagn fra skolen om, at den vil deltage og finder projektet fagligt relevant for skolen.

Hvordan ansøger man?

Ansøgningsprocedure og afrapportering

For et projekt:

Ansøgning skal have form af en aktivitetsbeskrivelse, der skal indeholde en begrundelse for aktiviteten eller projektets relevans i forhold til puljens formål, samt en beskrivelse af, hvorledes erfaringer fra projekt eller aktivitet indsamles og omsættes. Herudover inkluderes et udkast til budget for de aktiviteter, der ønskes støtte til. Det samlede omfang må ikke overstige en A4 side, og skal være underskrevet af en leder i den institution, der søger. Leder skriver herved under på, at aktiviteten skønnes relevant for institutionen og skønnes i overensstemmelse med puljens formål. Der kan forventes svar inden for 4 uger, efter ansøgning er indsendt. Anfør i ansøgningen, hvornår det forventes at midlerne skal bruges. Der kan ikke søges til aktiviteter, der er afholdt.

Centret kan beslutte, at aktiviteten kun kan støttes efter at projektet er blevet fagligt/didaktisk kvalificeret af en konsulent fra centret.

Når aktiviteten er gennemført afrapporteres til centret. Afrapportering skal have karakter af en aktivitets/projektrapport, der på 1-2 sider beskriver aktiviteten og det udbytte, der er opnået. Centret forbeholder sig ret til at publicere rapporten eller dele af den. Sammen med rapporten indsendes regnskab med kopi af relevante udgiftsbilag, og der fremsendes e-faktura til centret (se vejledning). Herefter udbetales pengene. Slutrapport med regnskab og e-faktura skal være indsendt senest 6 måneder efter bevillingstidspunktet, ellers bortfalder bevillingen.

For en konkret aktivitet:

Ansøgning har form af en kort aktivitetsbeskrivelse på max en halv A4 side med underskrift af en leder fra institutionen, der godkender, at aktiviteten skønnes relevant for institutionen og skønnes i overensstemmelse med puljens formål. Når udgiften er afholdt sendes en e-faktura fra leverandøren af aktiviteten til centret på den konkrete udgift, hvorefter pengene udbetales. E-faktura skal være modtaget senest 3 måneder efter bevillingstidspunktet (se oplysninger om procedure for e-faktura).

Kontakt Jette Lang med spørgsmål