Styrk din historieundervisning

HistorieLab har i 2017-2018 afsat 300.000 kr, så du og dine kolleger kan deltage i et udviklingsprojekt. Vi gør det både nemt, inspirerende og gratis at få nye vitaminer ind i undervisningen på grundskoleniveau.

Obs: Ansøgningsfristen var mandag den 9. januar 2017.

Kan du sige ja til følgende, så er det bare om at få lavet en ansøgning:

 • Udviklingsprojektet foregår på din skole
 • Deltag sammen med dine kollegaer
 • HistorieLab betaler jeres arbejdstid
 • Vælg et færdigt udviklingsprojekt eller skræddersy selv ét

Se længere nede for ansøgningsprocedure.

Færdige udviklingsprojekter

Du kan vælge ét af de seks projekter, der er beskrevet nærmere herunder. Du kan tilrette beskrivelsen af det valgte projekt, så det passer med behovene på jeres skole.
Problemstilling og kildearbejde
Lær dine elever at tænke historisk
Få sammenhæng i historieundervisningen
Hvordan bruger jeg Forenklede Fælles Mål?
Historie i samspil med andre fag
”Nye” arbejdsformer i historie
Ud af klasseværelset

Skræddersy dit eget udviklingsprojekt

Listen herunder repræsenterer en række overordnede tematikker, der kan fungere som inspiration til at lave dit helt eget udviklingsprojekt.
God historieundervisning – fokus på lærerrollen
Samarbejde i fagteam – helhedstænkning i faget
Brug læreplanen
Historieundervisning i indskolingen og på mellemtrinnet
Hensigtsmæssige arbejdsformer (og organisationsformer) i faget
Hvordan gøres historie relevant og vedkommende for (alle) elever?
Dansk og omverdenens historie i samspil
Læremidler – typer, indhold og brug
Ud af klasseværelset – æstetiske læreprocesser

Sådan fungerer konceptet

Deltagelse i udviklingsprojekterne søges af en gruppe lærere (3-5) på en skole eller i en kommune, men kan også søges af 1-2 lærere.

Samarbejde

Skolen udarbejder et timebudget. HistorieLab refunderer arbejdstimer, mellem 10 og 30 arbejdstimer pr. deltagende lærer, og op til 10 arbejdstimer ekstra til tovholderen for udviklingsprojektet.

HistorieLab tilknytter en konsulent til hvert godkendt udviklingsprojekt, som i begrænset omfang understøtter processen, fx i form af et oplæg. Opgaven varetages af medarbejdere ved HistorieLab eller eksterne fagpersoner, som HistorieLab ansætter hertil.

Skoleforvaltningen eller skolelederen er ansvarlig for, at de bevilligede projekter gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen og aftalerne med HistorieLab.

Udviklingsprojekterne er begrundet i HistorieLabs kvalitative og kvantitative undersøgelser af historielæreres og elever opfattelser af skolefaget, ”Historiefaget i fokus – dokumentationsindsatsen”, der blev gennemført i 2015.

Sådan ansøges om deltagelse

Leverancen fra hvert udviklingsprojekt er en kort rapport (2-5 sider). Rapporten skal formidle erfaringer og viden, anbefalinger, forslag m.m., som dels kan inspirere kollegaer og dels at give HistorieLab yderligere viden om praktiske udfordringer og muligheder for faget i grundskolen. Herudover skal deltagerne stå til rådighed til at levere evt. yderligere viden om, eller erfaringer fra, projektet.

Ansøgningen skal indeholde:

 • I emnefeltet skrives ”udviklingsprojekter 2017-2018”
 • Projektets titel
 • Projektets mål
 • Kort beskrivelse af projektet (max. 200 ord)
 • Kort om overvejelse over forventet output, og hvordan projektets viden kan deles/formidles
 • Foreløbig tidsplan
 • Budget (arbejdstimer – gerne fordelt på enkelte opgaver)
 • Evt. andre relevante oplysninger, fx særlige tematikker, der ønskes bistand fra HistorieLabs konsulent til
 • Skole (navn på ansvarlig skoleleder eller medarbejder i skoleforvaltningen)
 • Deltagere (navn + skole + underviser i historie på xx klassetrin)
 • Tovholder (navn, mail, tlf.)
 • Underskrift (ansvarlig fra skoleforvaltning eller skoleleder)

Send din ansøgning til HistorieLab@ucl.dk

Ansøgningen sendes til ovenstående e-mail som vedhæftet fil.

Ved udvælgelse af hvilke ansøgninger, der vil blive inddraget i projektet vil der særligt blive lagt vægt på følgende:

 • at projektidéen er konkret og præcist formuleret
 • at projektidéen forholder sig til fagets mål
 • at udviklingsprojektet vil blive afprøvet i praksis
 • at gennemførelse af projektet kan styrke undervisningen i historie
 • at projektet bidrager til at bringe ny didaktisk viden og indsigter

Tidsplan

 • 9. januar 2017: Ansøgningsfrist
 • 10. – 13. januar 2017: HistorieLab behandler ansøgningerne
 • 17. – 20. januar 2017: HistorieLab giver skolerne/skoleforvaltningerne besked om ansøgningerne er imødekommet. HistorieLab kan foreslå/kræve justeringer. HistorieLab giver en kort begrundelse for godkendelse eller afslag.
 • Februar 2017 – marts 2018: Projekterne gennemføres
 • 15. marts 2018: Deadline for tovholderens afrapportering på projektet og regnskab, på hvordan projektmidlerne er brugt
 • 15. marts – 1. juli 2018: En arbejdsgruppe på HistorieLab bearbejder afrapporteringerne til én eller flere metodisk-didaktiske udgivelser. Udvalgte tovholdere og/eller projektdeltagere involveres antageligt i dette arbejde, der honoreres særskilt.