Film i historieundervisningen

v. Peter Yding Brunbech

Historiske film er et populært redskab i historieundervisningen. Blandt andet på grund af deres åbenlyse underholdningsværdi og deres ofte meget engagerende fortælleform. Men ofte kan det være vanskeligt at bestemme helt præcist, hvilken rolle en film skal spille i undervisningen. Er filmen en fremstilling, der skal tolkes og i givet fald med hvilket begrebsapparat? Er det et stykke historiebrug, hvor vi skal finde ”fejl” og ”ukorrektheder”. Eller skal film nærmere ses som et eksempel på, hvor en stor del af indholdet i offentlighedens historiebevidsthed kommer fra, og hvilke analyseredskaber skal vi så bruge i vores omgang med filmene.

Debatterne om historiske film og historien producerer ofte nogle af de mest rodede og uklare debatter om historie. Filmskabere hævder på den ene side deres ret til kunstnerisk frihed samtidig med, at de fastholder deres films historiske udsagnskraft. Heroverfor står kritikerne (som ofte ikke er universitetshistorikere) med krav om fejlfri historisk korrekte fremstillinger – og påpegning af, hvor filmene tager fejl.

I udviklingsforløbet vil der være tre overordnede temaer:

  • I det første tema fokuseres på en afdækning af, hvad den historiske film er for en størrelse set med historielærerens briller. Her vil der især blive lagt vægt på at vise, hvordan kategorierne ”historisk film” og ”historisk korrekt” er relativt tilfældige kategorier med mange indbyggede modsætninger, som gør dem vanskelige at arbejde med. Herudover vil vi analysere ”filmens” postulat om autenticitet og mulighed for at gengive historie.
  • I det andet tema ser vi nærmere på baggrunden for filmens overbevisningskraft og analyserer blandt andet, hvorledes filmiske fremstillinger af historie ikke bare er skabt af forestillinger og erindringer, men også aktivt skaber forestillinger og erindringer, ikke blot hos tilskuerne, men endog til tider hos folk, der selv oplevet det, filmen fremstiller. Vi ser også på eksempler på historiske film, der decideret har ændret historiens gang ved at ændre synet på historien.
  • I det tredje tema fokuserer vi på, hvilke praktiske redskaber vi kan anvende, når vi skal lade elever arbejde med analyse af historiske film. Det sker blandt andet gennem begreberne fortidsorientering, fortidssyn og historiesyn, som giver mulighed for at opsplitte og analysere forskellige lag i historiske film, og for at se nærmere på den historie, de fortæller.