Eksterne udviklingsprojekter

Otte projekter har kastet sig over innovativ historieundervisning og kommunalt skole/kultursamarbejde. HistorieLab har bidraget med puljemidler til projekterne.

HistorieLab igangsatte i efteråret 2015 et projekt, hvor skoler og kulturinstitutioner kunne søge om midler til gennemførelse af projekter, der styrker historieundervisningen og samarbejdet mellem skoler og kulturinstitutioner. De forskelligartede erfaringer vil blive indsamlet, så de senere kan danne grundlag for videreudvikling af feltet. Puljemidlerne kunne søges indtil 20. november 2015.

1. Kulturarv – en virkelig forbrydelse

ved Fåborg Midtfyn Kommune, Øhavsmuseet Faaborg og Odense Teater

Projektet sigter mod udviklingen af et undervisningsforløb til mellemtrinnet, der udarbejdes med afsæt i intentionerne bag den åbne skole. Forløbet skal foregå på skolerne samt i Arresten, der er en afdeling af Øhavsmuseet Faaborg med speciale i rets- og strafhistorie.

Undervisningsforløbet kobles til Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsprojekt Den kulturelle rygsæk, som er rettet mod alle skolebørn i kommunen. Skolernes pædagogiske personale arbejder sammen med kulturarvsformidlere fra Øhavsmuseet Faaborg samt professionelle scenekunstnere fra Odense Teater.

Skoleeleverne skal møde et læringsforløb, der aktiverer alle sanser og arbejder med historiefagets forskellige muligheder og udtryksformer. De præsenteres for historisk  viden fra tiden omkring 1900  samt en række dilemmaer og problemstillinger, der relaterer til rets- og strafhistorien i Danmark.

factsmyths bekåret

2. Mytedetektiverne – på jagt efter fortællingerne om Odense

ved Historiens hus (Odense stadsarkiv), Odense Bys Museer, Højmeskolen, Hunderupskolen og Odense Bibliotek

Projekt Mytedetektiverne skal åbne Odenses kulturinstitutioner for byens skoleelever, bl.a. med aktiv inddragelse af Odense stadsarkiv. Projektet skal styrke elevernes kompetencer inden for kildearbejde og historiebrug.

Det er mytedetektivernes opgave at udforske historien gennem brug af kilder, fortælle om brugen af myter og fakta-tjekke de dominerende myter om Odense.

Kernen i Mytedetektiverne er en interaktiv hjemmeside/app, hvor eleverne kan læse om de odenseanske myter, og læreren kan finde forslag til undervisningsforløb. Hjemmesiden skal understøtte elevernes besøg på stadsarkivet og museet og kan bruges uafhængigt af disse besøg. Tanken er, at eleverne bliver medskabere, og hjemmesiden vil forsøge at inddrage tovejskommunikation.

3. Kulturarv i den åbne skole

ved Kolding Stadsarkiv, Kolding Kommunale Billedskole, flere af Kolding Kommunes skoler og lokalarkiver

Projektets formål er at udvikle konkrete undervisningsforløb – og koncepter til udskolingen, hvilket sker i en co-creation designproces med deltagelse fra kommunens lærere og lokalhistoriske aktører.

Det kulturhistoriske byrum og landskab indgår som et nærværende og genkendeligt læringsrum i undervisningen. Den lokalt forankrede historieundervisning giver mulighed for at børnene oplever historien som en aktiv og konkret del af deres hverdag og liv.

Forløbene udarbejdes i et tværfagligt krydsfelt mellem billedkunst, historie og samfundsfag. Der tilvejebringes et generisk undervisningskoncept, der kan overføres på alle landets skoler, arkiver og billedskoler.

4. Udvikling af et undervisningsforløb: I selskab med møllerfamilien i Dorf

ved Museerne i Brønderslev Kommune i samarbejde med skoleforvaltningen i Brønderslev Kommune, Skolegades Skole og Klokkerholm og Flauenskjold Skoler

Projektet formål er at udvikle et undervisningsforløb henvendt til folkeskolens 3. – 6. klasse og anvende undervisningsforløbet som pilotprojekt, der skal forankre museernes skoletjeneste i den kommunale forvaltning og hos skolerne, som er samarbejdspartnere i projektet.

Erfaringerne fra samarbejdet inddrages i det øvrige skoletjenestearbejde fremadrettet. Når undervisningsforløbet ligger klart, skal det udbredes og markedsføres over for resten af folkeskolerne og friskolerne i Brønderslev Kommune som et fast og stående tilbud til alle 3. – 6. klasses elever.

Eleverne lærer gennem fysiske aktiviteter, at der er markante forskelle i levevilkårene omkring 1930 og nu. De får også en tidsfornemmelse og en fornemmelse for kronologi gennem workshops. Rollespil i 5. – 6. klasse giver eleverne mulighed for identifikation og indsigt i deres eget liv i relation til historien.

5. Udvikling af museumspædagogiske tiltag

ved Ludwig-Andresen-Schule og Zeppelinmuseum & Garnisons Museum Tønder

zeppeliner beskåret
Projektet skal munde ud i et samarbejde mellem skoler og museet, således at museet kan blive en del af den åbne skole. Hertil skal udvikles undervisningsmaterialer og undervisningsforløb.

Undervisningsforløbene vil være dels rent historiefaglige, dels tværfaglige for fagene historie og matematik. Zeppelinmuseet og området omkring Soldaterskolen (militærområde) rummer mange unikke historier, som skal frem i lyset, udnyttes i forløbene og formidles.

 

6. Rønnebæksholm som autentisk ramme om historieundervisning i et kulturhistorisk perspektiv

ved Rønnebæksholm, Næstved

Projektet vil udfolde, hvordan koblingen mellem den lokalt forankrede historie og den nationale historiekanon skaber et unikt potentiale for nye vinkler og varieret undervisning både i en lokal og national kontekst.

Med baggrund i Rønnebæksholms rige kulturarv, særligt historierne om Grundtvigs tilstedeværelse på godset og hans tanker, etableres en række faste kulturelle undervisningsforløb med historiefaglig relevans for folkeskolen. Forløbene tiltænkes fordelt på alle trin i folkeskolens historieundervisning.

Afsættet i Rønnebæksholm som en autentisk og lokal ramme om historien og historiefaget giver eleverne mulighed for at bruge deres egen viden, færdigheder og personlige engagement til at forstå deres samtid og reflektere over egen kulturelle identittet samt handemuligheder i ikke blot lokale men også komplekse globale sammenhænge.

7. Eksemplariske undervisningsforløb i historie i lyset af de udfordringer og styrker folkeskolereformen giver

ved Skovvangskolen, Århus

Projektet vil udarbejde tre forløb på 8. årgang, der søger at udvikle elevernes historiske dannelse samtidig med, at de inddrager elementer af den nye virkelighed for historiefaget i lyset af folkeskolereformens krav.

Projektets tre forløb:

  • Kropslig læring i historie
  • Reflektionsøvelser som appetizer til historie
  • Historieformidling med udgangspunkt i nærmiljøet (i samarbejde med Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Auning)

Skolen ønsker at italesætte udfordringen, hvordan skolen kan udvikle en historieundervisning, der generelt mindsker betydningen af den sociale arv for elevernes faglige resultater ved at inddrage elementerne fra folkeskolereformen. De elementer, som ønskes inddraget, er:

  • Bevægelse
  • Understøttende undervisning og varieret skoledag
  • Åben skole og varieret skoledag

8. Digitalt undervisningsmateriale om renæssancen, reformationen og Luther

ved Stokkebækskolen, Hesselager

Stokkebækskolen vil udvikle et online/digitalt lærermiddel til mellemtrinnet i form af en hjemmeside/blog. Materialet skal bl.a. indeholde konkrete opgaver, ”spil”, videoer, billeder og tekster samt lærervejledning.

Materialet udvikles i forbindelse med 500 året for Luther og protestantismen med henblik på at gøre kanonpunktet reformationen lettere tilgængeligt for lærerne og at opgaverne vil aktivere og motivere eleverne i arbejdet med reformationen. Det er ligeledes ønskværdigt, at det færdige materiale vil minimere lærernes forberedelsestid.

Projektet indgår i en ambition om, at historie skal være et fag, som eleverne kan bruge i deres forståelse af nutiden og deres eget liv, så de ikke møder fremtiden og verden med angst og fordomme. Eleverne skal få en forståelse for, at de både er med til at skabe historien og også selv er skabt af historien.