Sønderjyllands historie er også min historie

Problemstilling

Hvilke begivenheder i Sønderjyllands historie har størst betydning for vores liv i dag?

Præsentation og begrundelse

Hvad er vigtigst for os i dag – etableringen af Danmarks grænse ved Dannevirke i 700-tallet, krigen i 1864 eller Genforeningen i 1920? I dette forløb bliver dine elever klogere på den sønderjyske historie og får mulighed for at debattere, hvilke historiske begivenheder der har størst betydning for deres liv i dag. Gennem historiske battles, diskussioner og forskellige øvelser, får de en fornemmelse for, hvorfor det er væsentligt at kunne forholde sig til fortiden.

Der arbejdes med hjemmesiden ”Den Sønderjyske Historiekanon”, hvor eleverne gennem tekst og video bliver præsenteret for 20 højdepunkter fra den sønderjyske historie. Eleverne får en basisviden om begivenhederne og har mulighed for at teste deres viden. På baggrund af elevernes vurdering af begivenhederne genererer læremidlet dels en individuel ”Min historiekanon” og en kollektiv ”Sønderjysk historiekanon”. Begge disse kanoner kan bruges som udgangspunkt for diskussioner om, hvad der er vigtigt i historien, og i hvilken grad man kan tale om en sønderjysk identitet.

Forløbet afsluttes med kreative øvelser, hvor eleverne dels arbejder individuelt med at skabe deres egen sønderjyske historie og dels samarbejder om at producere en film om den begivenhed, som de anser for den vigtigste.

Forløbet kan gennemføres både af klasser fra det sønderjyske område og af klasser fra resten af landet.

Forløbet er udarbejdet af Nikolaj Petersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
• Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed
• Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt

• Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng
• Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger

Materialer

  • HistorieLab: ”Den Sønderjyske Historiekanon”, http://historiekanon.dk. Hjemmesiden er frit tilgængelig og indeholder alle de materialer og interaktive opgaver, der skal bruges i forløbet.
  • Nikolaj Petersen: ”Den Sønderjyske Historiekanon – lærervejledning til grundskolen”, http://historiekanon.dk/wp-content/uploads/2015/06/Den-sønderjyske-historiekanon-lærervejledning-til-folkeskolen-vers-6.pdf (forkortes Lærervejledning). I lærervejledningen er der en udførlig beskrivelse af hjemmesidens enkelte elementer. Der ligger især en stor hjælp i afsnittene om Login’ og ’Dine grupper’, der beskriver, hvordan lærer og elever opretter sig som brugere, og forklarer, hvilke muligheder man som lærer har for at følge med i sine elevers arbejde.
  • Nikolaj Petersen: ”Om historiebevidsthed”, http://historiekanon.dk/om-historiebevidsthed/ (forkortes Om HB)