Dialogmøder i foråret 2014

I marts og april 2014 holdt videncentret to dialogmøder, hvor en række indbudte gæster fra bl.a. undervisnings- og kulturverdenen deres bud på, hvorledes centret bedst kunne løse sine opgaver.

Nationalt Videncenter for Historie- og kulturarvsformidling afholdt i marts og april 2014 to dialogmøder i hhv. Roskilde og Jelling. På møderne gav en række indbudte gæster fra blandt andet undervisnings- og kulturverdenen deres bud på, hvorledes centret bedst kunne løse sine opgaver. En række af ideerne og forslagene vil blive indarbejdet i centrets indsatser fremover, og vi vil gerne takke deltagerne for deres indsats.

Som et led i opsamlingen på møderne har vi lavet tre korte lister i punktform over nogle af forslagene fra mødedeltagerne. Hovedbudskabet fra dialogmøderne var, at centret skal være en samlende institution for historie- og kulturarvsformidling for de 2-18 årige i Danmark.

Dialogmøderne forslog at centret kan være netværksskaber:

 • For dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser og deres samarbejde med museer, arkiver, historiske værksteder, naturvejledere og andre lokale kulturtilbud. Dette kan blandt andet ske via en årlig konference
 • For lærere på professionshøjskolerne og konsulenter på CFU’erne
 • Mellem de forskellige niveauer af undervisningssystemet, kulturstyrelsen og det nationale netværk af skoletjenester.

Herudover anbefalede deltagerne blandt andet, at centret skal indsamle og systematisere den eksisterende didaktiske viden på centrets hjemmeside som en didaktisk portal om historie- og kulturarvsformidling for børn og unge.

Øvrige forslag og anbefalinger:

 • Der skal være fokus på den formelle faglige sammenhæng og røde tråd for undervisningen og formidlingen fra dagtilbud, grundskole og til ungdomsuddannelserne
 • Centret kunne give et samlende overblik over faglige undervisningsportaler på området, f.eks. Kultur og læring EMU, intrface.dk, learningmuseum.dk m.fl.
 • Centret kan samle eksempler fra hele landet på, hvordan kommuner bruger lokalområdet og de lokale ressourcer til at formidle til børn og unge, f.eks. lokalhistorisk arkiv m.m.
 • Centret kan kommunikere via sociale medier
 • Centret kan igangsætte ph.d.-studier inden for området
 • Centret skal have fokus på at støtte historielærere uden undervisningskompetence i Historie
 • Centret kan udvikle kurser, der kan give pædagoger, lærere, arkiver og museumsansatte konkrete metodiske redskaber til historie- og kulturarvsformidling på kortere kurser
 • Centret kan arbejde politisk for, at der på landsplan laves et aktivt lobbyarbejde, så det bliver gratis at transportere sig som skoleklasse eller daginstitution til de lokale kulturinstitutioner.

Forslag til konkrete projekter:

 • Udvikle materialer til det multikulturelle klasserum. Historiebevidsthed kan aktiveres i alle fag
 • Igangsætte en forsøgsskole med kulturhistorisk profil
 • Organisere ’jobswops’ mellem ansatte på skoler og museer.
 • Etablere et ’learning-museum-projekt’ på pædagogseminarieområdet
 • Oprette et konsulentkorps, som kan give mindre museer konsulenthjælp til kontakten med skoleverdenen
 • Udvikle metoder til inddragelse af lokalarkiver i skoleundervisningen. Man skal bruge metoden ’fortælling’ i undervisningen
 • Igangsætte et projekt med fokus på kulturarv som inklusionsredskab
 • Lave undervisningsmateriale i forbindelse med mærkeår, såsom fx kvindelig valgret
 • Udvikle en rundvisningsteknik via Skype.