Startskud for det faglige netværk for historielærere i projekt Sammen om historie

HistorieLab afholdte på årets varmeste dag det første faglige netværksarrangement, som bliver en årlig tilbagevendende begivenhed med fokus på erfaringsudveksling, kompetencevedligeholdelse og -udvikling mellem deltagere i projekt Sammen om historie – og på sigt alle historielærere og andre, der er interesserede i at være en del af et fagforum for historiefaget. Målet med dagen var at give inspiration til lærernes årsplanlægning, som de arbejder med op til skoleårets start i denne uge.

Kompetencefastholdelse

Efter endt videreuddannelsesforløb er opgaven og udfordringen for historielærerne at få alt den nye viden og inspiration fra forløbet omsat i praksis i historieundervisningen. For at støtte op omkring dette og en fortsat kompetenceudvikling faciliterer HistorieLab et fagligt netværk med et online forum og afholdelse af netværksdag, som skaber rammerne for videndeling og didaktisk inspiration. Op mod 50 lærere havde trodset varmen og prioriteret at deltage i eftermiddagen midt i deres travle opstartsdagsuge efter sommerferien. Medarbejdere fra Odenseanske kulturinstitutioner deltog også i arrangementet, der blev afholdt i Odense Domkirkes konsistoriesal.

Vejledende Fælles Mål giver både nye muligheder og nye udfordringer

Jens Aage Poulsen fra HistorieLab gav i sit oplæg et godt indblik i baggrunden og konsekvenserne ved ændringer i Fælles Mål. I foråret 2018 er 3.170 færdigheds- og vidensmål blevet vejledende og tilbage er 215 bindende kompetencemål heraf 9 i historie. De færre bindinger skal give en øget lokal og didaktisk frihed til skoler og dermed en styrkelse af lærernes professionelle dømmekraft. Derudover vil der i nye vejledninger, som vil blive udarbejdet i efteråret og foråret 2019, blive lagt op til en større forankring af historiefaget i folkeskolens formål.

Denne frisættelse fra en fast læreplan ligger fint i forlængelse af den erkendelse flere af lærerne havde i forbindelse med deltagelse i videreuddannelsesforløbet. Her fik flere øjnene op for, den frihed de har og bør gribe i planlægningen og gennemførelse af historieundervisningen i forhold til valg af emner og læremidler og slippe den rent kundskabsformidlende tilgang til faget.

Med tilknytningen til folkeskolens formålsparagraffer kan historiefaget også komme til at spille en mere tydelig rolle i forhold til det dannelsessyn, der fremtræder der og dermed understøtte et øget fokus på, at undervisningen i folkeskolen skal sættes ind i en større fortælling om almendannelse. Udfordringer for lærerne kan være, at de oplever sig bundet af kommunale læringsportaler og grundbogssystemer, og det kræver tid og planlægning at supplere disse læremidler med nye tilgang til historieundervisningen.

Genstandsbaseret historieundervisning

Til inspiration for en mere problemorienteret og undersøgende tilgang til faget fortalte CFU-konsulenter fra henholdsvis Professionshøjskolen Absalon, Karina Bruun Houg, og UCL – Professionshøjskole og erhvervsakademi, Astrid Danielsen, om det spændende ved at praktisere en genstandsbaseret undervisning i historie, der baner vejen for en styrkelse af elevernes historiske kompetencer. Genstandsdidaktik som genstandsfelt er ikke særligt udforsket, hvorfor konsulenterne i samarbejde med HistorieLab igennem et fælles udviklingsprojekt udvikler og afprøver forskellige tilgange i forhold til at inddrage genstande i historieundervisningen.
Deltagerne i netværksdagen oplevede selv igennem en genstandsøvelse, hvordan det at arbejde udforskende og undersøgende med genstande kan bidrage til nærme sig den forsvundne fortid. De skulle hver især vælge og fortælle om en genstand, hvilket åbnede op for både personlige erindringer og fortællinger af mere historisk karakter.

Den forsvundne fortids nærvær i den varme nutid denne eftermiddag i august – både i form af elementer fra det afsluttede videreuddannelsesforløb, Forenklede Fælles Mål og gennem genstandene som erindringsnøgler – gjorde det første netværksarrangement i projekt Sammen om historie til en inspirerende og lærerig eftermiddag.