Videncenter med succes fortsætter på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Siden opstarten i 2014 har HistorieLab Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling givet historieundervisningen et løft på et bredt udsnit af landets skoler og bygget bro mellem kulturinstitutioner og skoler. Centeret fortsætter som et stærkt forskningsmiljø på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole med fokus på at samarbejde med lærer- og pædagoguddannelsen og give historie- og kulturarvformidling et endnu stærkere afsæt i samarbejdet med oplevelsesøkonomi. Per B. Christensen fortsætter som formand.

I statusrapporten for 2014-2018 opsummerer HistorieLab resultaterne af sit arbejde og kortlægger det faglige felt som centret har bidraget til henover årene. Her står det klart, at HistorieLab igennem sine samarbejder, projekter, indsatser og initiativer er lykkedes med at nå ud i hele landet og bidrage til at øge historielærernes kompetencer og placeret sig blandt frontløberne på at skabe en nytænkende og engagerende historieundervisning med eleven i fokus som aktiv medspiller.

Læs Statusrapport 2014-2018

Centerleder, Peter Yding Brunbech, fortæller:

Vi kan være rigtig stolte over at have skabt fokus og resultater på historie- og kulturarvsformidlingsområdet og været med til at give både lærere og kulturarvsformidlere et fagligt løfte. Vi fortsætter det gode arbejde med fokus på at være blandt landets førende forskningsmiljøer på området i tæt samarbejde med det øvrige UCL. Vi vil også sammen med UCL skabe en satsning på oplevelsesøkono-mi, og jeg forventer, det kan give vores i forvejen nytænkende historie- og kulturarvsfor-midling et endnu stærkere afsæt i forhold til at udvikle kulturoplevelser også indenfor turisme, hvor historie kan være en vækstmotor.

HistorieLabs finanslovsbevilling udløb i 2018, men der er indgået aftale om, at centeret vil blive drevet videre i et samarbejde mellem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Vejle Kommune og Nationalmuseet.

Per B. Christensen fortsætter som formand

Også fremadrettet vil Per B. Christensen være formand for bestyrelsen.
Rektor for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Erik Knudsen, fortæller:

Vi har opfordret Per B. Christensen til at forsætte som formand og er glade for, at han har takket ja. I HistorieLabs nye format, har vi fortsat brug for Per B. Christensens stærke landsdækkende netværk og tyngde på det uddannelsespolitiske område til at fastholde videncentret som national dagsordensættende aktør.

Formand Per B. Christensen ser frem til at fortsætte det gode samarbejde:

Centret er blevet en væsentlig aktør på sit felt, og den position, vil jeg gerne fortsat bidrage til at fastholde og udbygge, således HistorieLab fortsat har et nationalt aftryk – også uddannelsespolitisk.

Per B. Christiansen er blandt andet formand for den nyligt nedsatte undersøgelseskommission, der ser på lærernes arbejdstid. Han har tidligere været Børne- og kulturdirektør i Næstved og formand for Børne- og Kulturchefforeningen.