Dannelsesbroen

Dannelsesbroen er et initiativ baseret på langsigtede og partnerskabsbaserede samarbejder mellem dagtilbud, skole og kulturinstitution. Deltagerne danner tilsammen såkaldte partnerskabsklynger med fokus på at styrke overgangen fra dagtilbud til skole.

Der er allerede et godt overgangssamarbejde mellem dagtilbud og skole, og det nye element er at bruge eksterne læringsmiljøer – i dette initiativ kulturarv og kulturarvspædagogik som omdrejningspunkt for aktiviteterne. Initiativet udspringer af tidligere projekter og erfaringer med samarbejde omkring udvikling af aktiviteter til børn med fokus på didaktik, leg og læring.

Begrebet Dannelsesbroen kan forstås på forskellige måder. Det er et mål at styrke overgangen (eller broen) mellem dagtilbud og indskoling, hvor samskabelse mellem forskellige professioner og institutioner bidrager til disses og børnenes udvikling, hvorfor Dannelsesbroen også kan ses som en læringsproces. Mødet mellem dagtilbud og indskoling er i fokus, hvor kulturarven i form af kulturinstitution kan ses som brobygger, hvor broen mellem opfattelser og institutioner styrkes, samtidig med at kulturinstitutionernes arbejde med de mindste målgrupper også styrkes.

Hvem deltager og hvornår begynder det?

Projektet har et flerårigt perspektiv og i klyngerne udvikles, afvikles og gentænkes aktiviteter til børnene, hvor der er fokus på leg og læring. Målgruppen er de 3-10 årige, dog vil der formentlig i vis udstrækning blive fokuseret på de 5-9 i forhold til arbejdet med overgang fra dagtilbud til indskoling.

Der sigtes efter at danne klynger i Jelling, Give, Vingsted og Egtved, foreløbigt med disse institutioner:

  • Kongernes Jelling, Bredagerskolen, Grangård samt andre lokale dagtilbud
  • Give-Egnens Museum, Firkløverskolen, Søndermarkens Børnehus samt evt. andre dagtilbud
  • Jernaldermiljøet i Vingsted, Skibet Skole, Skibet Børnehus
  • Egtvedpigens Grav, Egtved Skole, Solsikken/Tusindfryd Børnehave

I juni 2019 bliver initiativer skudt i gang med et opstartsmøde for alle deltagerne, og efter sommerferien begynder samarbejdet i de enkelte partnerskabsklynger. Der vil årligt blive holdt en temadag for deltagerne og øvrige institutioner i kommunen med fokus på videndeling. Studenterinvolvering, især pædagog- og lærerstuderende, er også en væsentlig del af projektet. De studerende vil på forskellig vis gennem årene blive inddraget, f.eks. gennem specialiseringsmoduler med forskellige mål og opgaver og alt efter hvor partnerskabsklyngerne er i deres arbejde.

Projektets forskellige fokusområder er:

  1. At skabe velfungerende bæredygtige lærende partnerskaber, hvorudfra en samarbejdsmodel kan udvikles.
  2.  At udvikle den pædagogiske og didaktiske praksis hos partnerskabsklyngens tre typer institutioner hvad angår styrkelsen af børns overgang fra daginstitution til indskoling med brug af kulturinstitutioner som dannelsesbro.
  3. At inddrage professionsuddannelsen gennem udviklings- og forskningsrelaterede delelementer.
  4. At udvikle formidlings-, undervisnings- og kompetenceudviklingsmateriale på grundlag af projektets resultater til brug for a) institutioner, som er interesserede i at samarbejde på denne måde, b) undervisere ved lærer- og pædagoguddannelserne, c) beslutningstagere fx informationsmaterialer, som giver grundlag for støtte til samarbejder og udviklingsaktiviteter af denne type.

Organisering

HistorieLab er tovholder på projektet og stiller en projektleder og en udviklingskonsulent til rådighed for projektet i perioden 2019-2022. Disse bidrager blandt andet med at arrangere og facilitere møder i de lokale lærende partnerskaber samt til de årlige temadage, og de bidrager med at koordinere udvikling af publikationer gennem perioden.