Sønderjylland i bytte for Island

I 1864 kom Danmark i krig med Preussen og Østrig om hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Danmark tabte og måtte afgive hertugdømmerne. Gehejmestatsrådet var en forsamling, hvor den danske konseilspræsident (statsminister) og de vigtigste ministre mødtes med kongen. Her drøftede man, om man kunne overtale Preussen til at afgive Sønderjylland, dvs. den nordlige del af Slesvig. Til gengæld skulle Preussen have Island.
Skal du bruge denne kildes link, så klik her

Det følgende er et uddrag af Gehejmestatrådets drøftelser.

”De allierede magter (Østrig og Preussen) vil måske lade Danmarks grænse følge en linje syd for Flensborg-Tønder, give Slesvig til Danmark, hvis de får Island til fri disposition.

Der kan fremføres tungtvejende indvendinger mod et sådant tilbud. For uanset hvor grundigt man sørger for at sikre islændinge deres nationalitet og egne institutioner, vil en afståelse til Tyskland af denne ø, der indtager en så betydningsfuld plads i Nordens historiske liv, også smertelig ramme den danske nationalfølelse. Ikke mindre vil den ramme den almindelige nordiske og navnlig den norske, til hvilken Island med så mange århundredes bånd er stærkt knyttet.”

Bearbejdet uddrag fra B. Thorsteinsson: Island. København 1985, side 224.