Følgeforskning

Parallelt med deltagernes uddannelse i Sammen om historie afvikles et følgeforskningsforløb. Følgeforskningen har til hensigt dels at samle erfaringer om deltagernes tilgang til og udbytte af uddannelsesforløbet samlet set, og dels at generere viden i forhold til udvikling af nye lærerfaglige efter- og videreuddannelsesinitiativer på området.

Konkret sætter følgeforskningen fokus på tre områder i forløbet: Deltagernes faglige udvikling i forløbet generelt, aktionslæringsforløb i egen skole og samarbejde med museer. Undersøgelsen belyser deltagernes arbejde med historiefaglighed, fagdidaktik og almendidaktiske forhold, deres arbejde med at overføre udbyttet af uddannelsen til egen praksis og dermed forløbets betydning for videntransfer, samt deltagernes brug af museet som læremiddel.

Forskningen baserer sig på data fra deltagernes skriftlige materialer og bidrag i begyndelsen, undervejs og til sidst i uddannelsen. Det handler f.eks. om deltagernes spørgeskemabesvarelser, aftaler og opsamlinger i forbindelse med deltagernes aktionslæringsforløb i uddannelsen, interviewsamtaler og deltagerobservationer.

Følgeforskningen er særligt optaget af deltagernes udbytte, herunder deres oplevelser af udvikling i tilgang til historiedidaktik og historie som skolefag. Det betyder, at koblinger mellem teori og praksis udgør et centralt opmærksomhedspunkt i undersøgelsen. Forskningen har i den henseende til formål at udlede eksempler på former for best practice i en praksisguide, som i forbindelse med projektets afslutning gøres til gengængelig for historielærere generelt.

Følgeforskningen gennemføres af Jens Aage Poulsen og Heidi Eskelund Knudsen.