Modul 3. Spillefilm i historieundervisningen

I dette tredje modul er fokus på historiske spillefilms potentialer som læremiddel i historieundervisningen. Det fremhæves, at en historisk spillefilm dels kan bruges som en beretning om et fortidigt hændelsesforløb og dels som kilde til filmens ophavstid, dvs. den periode, hvor filmen er produceret. Endvidere vises, hvordan anvendelse af historiske spillefilm som læremiddel kan begrundes i læreplanen forenklede Fælles Mål, og afslutningsvis introduceres til HistorieLabs elev-MOOC om emnet.

3.1 Læringsmål (modul 3)

Modulet er rettet mod følgende læringsmål:

 • Jeg kan gøre rede for historiske films muligheder og begrænsninger  som læremiddel i historieundervisningen.
 • Jeg kan analysere film(klip) og vurdere deres brugbarhed til at illustrere fænomener og begivenheder i en given fortid.
 • Jeg kan bruge film(klip) som kilde til spillefilmens ophavstid.

Modulet vil tage ca. 1 t. 30 min. at gennemføre.

 


3.2 Historiske spillefilm som læremiddel


Instruktion:

Se videoen, hvor Jens Aage Poulsen fortæller, at historiske spillefilm kan bruges som læremidler i historie på to måder:

 • Som beretning om et fortidigt hændelsesforløb, hvor filmen illustrerer et fortidigt miljø, anslår en stemning og visualiserer fortidige fænomener med henblik på at understøtte elevernes historieskabende forestillingsevner.
 • Som kilde til filmens ophavstid. En væsentlig pointe fra videoen er, at historiske spillefilm ofte er mere egnede til at fortælle om, hvordan man tænkte på ophavstidspunktet, end til at give et retvisende billede af et fortidigt begivenhedsforløb.

Bemærk at Jens Aage Poulsen undervejs siger “Mads Mikkelsen”, men han mener selvfølgelig “Lars Mikkelsen”.

 


3.3 Fokuspunkter ved arbejde med historiske spillefilm

Som det fremgår af videoen, kan man med fordel fokusere på følgende elementer, når man arbejder med historiske spillefilm:

Unavngivet

Berettermodel:
Hvis eleverne arbejder med en historisk spillefilm i sin helhed, kan fx 7-punktsmodellen hjælpe dem med at få et overblik over filmen:

 • Anslag (grundstemning etc.)
 • Præsentation af konflikten
 • Uddybning af konflikten
 • ”Point of no return”
 • Konfliktoptrapning
 • Klimaks
 • Udtoning (slutning og budskab).

Filmens budskab/ærinde

Virkemidler:

 • Hvordan forsøger filmen at skabe indtryk af et fortidigt miljø? Virker bygninger, interiører, klædedragter, køretøjer osv. autentiske?
 • Hvilke scener anvender filmen til at underbygge sit budskab?
 • Hvilke filmiske teknikker anvendes for at fremme budskabet – herunder kameravinkler, lys og lyd?
 • Hvad er lydsidens funktion? Kommentér på både dialog og musik.
 • Hvilke persontyper og miljøer er fremherskende i filmen – og med hvilken virkning?

Indhold:

 • Hvad er filmens hovedhistorie?
 • Er der sidehistorier – og hvordan indgår de i filmen?
 • Hvad er filmens igangsættende konflikt – og hvordan ”løses” den?
 • Hvordan skildres samfundet som sådan, dvs. den ”store” historie, der ligger bag den “lille” historie, dvs. handlingen og personerne, som filmen handler om?
 • Hvilke sammenhænge er der mellem den “lille” og den “store” historie i filmen?
 • Hvilke samfundsmæssige grupper repræsenterer personerne?
 • Hvilke samfundsmæssige tematikker (fx religiøse og politiske) præsenteres man for?
 • Hvordan sætter rammesætte den samfundsmæssige kontekst personernes handlinger, mentale horisont, holdninger osv.?
 • Hvordan skal slutningen tolkes?

Spillefilm og fagligt materiale:

 • Hvordan passer filmens beretning om begivenhederne med faglige fremstillinger?
 • Hvorfor har filmskaberne valgt at følge eller afvige fra, hvad historikere skriver om fortiden?

 


3.4 Opgave

Som det fremgår af videoen (3.2), kan historiske spillefilm bruges som læremiddel på to måder. De kan på den ene side bruges til at berette om et fortidigt hændelsesforløb og på den anden side som kilde til spillefilmens ophavstid. I denne øvelse skal I arbejde med disse to tilgange.

Instruktion:
Find to klip fra historiske spillefilm. Det ene skal være velegnet til at vise et fortidigt hændelsesforløb eller et tidsbillede (dvs. illustrere et fortidige miljø) – enten gennem visuel formidling eller ved at tale til det emotionelle. Det andet filmklip skal kunne bruges som illustration af, at historiske spillefilm kan bruges som kilde til spillefilmens ophavstid, dvs. man skal ud fra filmens fremstilling kunne se, hvordan man tænkte på det tidspunkt, hvor filmen blev til. Klippene kan selvfølgelig være fra den samme film.

Præsentér de to film og dine vigtigste iagttagelser i et indlæg i forummet nederst på siden. Giv endvidere gode ideer til de andre kursister ved at kommentere på deres indlæg i forummet (pkt. 3.3.1 under filmklippene).

 


3.5 Forenklede Fælles Mål og historiske spillefilm


Instruktion:
Se videoen hvor Jens Aage Poulsen forklarer, hvordan man ud fra forenklede Fælles Mål kan legitimere at bruge historiske spillefilm i undervisningen. Bemærk hans pointe om, at denne type film især egner sig til færdigheds- og vidensmål inden for kompetenceområdet “Historiebrug”.

 


3.6 Analysemodel til elever


Instruktion:

Denne video præsenterer en analysemodel, som elever i udskolingen og på ungdomsuddannelserne kan bruge, når de skal analysere historiebrug i spillefilm. Videoen er udviklet direkte til elever og samler op på elementer, som de er blevet introduceret til gennem det tilsvarende MOOC til elever om ‘Historie i spillefilm’. Mens du ser videoen, kan du med fordel reflektere over, hvordan du kan bruge modellen i forhold til dine egne elever.


Analysemodellen:
Skulle du have lyst til at bruge modellen med dine elever, gengiver vi den her:

Analysemode film og historie

Som Peter sagde i videoen, knytter der sig til hvert af de fire felter nogle grundspørgsmål, som man kan tage udgangspunkt i, når man analyserer historiebrug i film:

Historie og virkelighed:
Hvordan kan vi tale om, at filmen er noget et menneske har skabt?

Film som medie:
Hvilke regler og effekter bruger filmen til at skabe sin fortælling?

Historien i film:
Er historien kulisse eller emne, og hvordan fremstiller filmens fortælling fortiden?

Fælles historiebevidsthed:
Hvilke værdier og opfattelser kan vi se filmen bruge? Og hvad siger de om den tid, filmen blev skabt i? 

 


3.7 Vejledning i brug af MOOC’et “Historie i spillefilm – for elever”

Dette MOOC har haft som formål at give dig som lærer kompetencer til at analysere historiske spillefilm, reflektere over deres påvirkning af vores historiebevidsthed og undervise i emnet. HistorieLab har dog også udviklet et MOOC for elever for at lette dit arbejde med at inddrage emnet i din undervisning. Den primære målgruppe for elev-MOOC’et er 7.-9. klasse, men i hvert fald dele heraf vil også kunne anvendes i de første år af ungdomsuddannelserne.

Elev-MOOC’et kan findes via følgende link:

Historie i spillefilm – for elever

 

MOOC’et retter sig primært mod kompetenceområdet “Historiebrug” i forenklede Fælles Mål. Mere specifikt er forløbet tænkt ud fra færdigheds- og vidensmålene i fase 2 i 7.-9. klasse under “Konstruktion og historiske fortællinger” og “Historisk bevidsthed”:

 • Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte
 • Eleven har viden om historiske fortællingers brug i et samtids- og fremtidsrettet perspektiv
 • Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed
 • Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed

Forløbet vil dog også sagtens kunne bruges i forhold til de tilsvarende færdigheds- og vidensmål i fase 1. Bemærk, at færdigheds- og vidensmålene omsættes til konkrete læringsmål under hver enkel lektion.

 

MOOC’et indledes med en kort video, der introducerer eleverne til forløbet:

Som videoen viser, er elev-MOOC’et i det store hele opbygget som det MOOC, du netop har været igennem, dvs. med en opstarts-side, en række faglige indholdsmoduler (kaldet lektioner) og en evaluering. Vi har tilstræbt, at de enkelte lektioner tager ca. 45 min. at gennemføre, så de passer ind til normale timer i skolen. Vær dog opmærksom på, at lektion 5 muligvis vil tage lidt længere tid, og at lektion 6 er et mere omfattende afsluttende projekt, hvor eleverne skal bruge, hvad de har lært i forløbet til en større selvstændig undersøgelse. Du skal derfor nok sætte ca. 3 gange 45 min. af til projektet.

Bemærk desuden, at forløbet, som det ligger på hjemmesiden, i sin struktur er udviklet som et MOOC, dvs. at det grundlæggende er designet til, at eleverne skal gennemføre det individuelt foran hver sin computer. Ligesom det MOOC, du har gennemført her, består af (video-)introduktioner til centrale faglige begreber og tilgange samt forskellige typer af øvelser. Der er således både tests, der tjekker elevernes greb om begreber og mere åbent tænkte opgaver, hvor eleverne sammen kan udvikle en forståelse ved at skrive indlæg, kommentere på andre elevers bidrag og læse de andres kommentarer til egne indlæg. De bliver introduceret til denne måde at arbejde på – altså hvad de kan forventes at lære, og hvad der kræves af dem for at få mest ud af forløbet – gennem introvideoen og opstartssiden.

Det står dig naturligvis frit for at bruge MOOC’et på andre måder end denne, fx ved at lade eleverne arbejde to og to sammen. På den måde får de mulighed for i højere grad at diskutere de enkelte opgaver – måske også bliver mere trygge ved at skrive i de offentlige opgavefora. Det vil desuden være oplagt at variere ved at lade nogle af videoerne, refleksionerne og opsamlingerne på opgaverne foregå som fælles aktiviteter frem for, at eleverne skal sidde med det hele alene foran deres egen skærm.

Endelig kan du overveje at ændre lidt på form og indhold i nogle af opgaverne. Fordi vores hjemmeside ikke tillader, at man uploader billeder og film i opgaveforaene, har vi været nødt til kun at konstruere øvelser med tekstprodukter. Tænk derfor over, om du ikke skal konvertere nogle af øvelserne til mere kreative og/eller multimodale produkter. Fx kunne vi foreslå, at du ved øvelse 2.4, hvor eleverne skal lave et storyboard til en film, benytter et af de mange elektroniske storyboard-generatorer, der findes på nettet, fx den, som du kan finde på http://generator.acmi.net.au/storyboard.

Du er naturligvis også velkommen til at bruge dele af MOOC’et, fx videoerne, som et led i Flipped classroom. I så fald skal du vide, at videoerne også findes i playlisten “Historie i spillefilm” på HistorieLabs Youtube-kanal.

Vi håber, at du vil benytte dig af materialet – og at du vil lade dine elever udfylde evalueringen sidst i forløbet, så vi kan forbedre tilbuddet ud fra deres feedback.

 


3.4.1 Forum med ideer til filmklip

Skriv jeres indlæg med forslag til filmklip, der kan vise, hvordan film konstruerer fortiden.

Kommentarer
 1. 2. maj 2016 skrev Benjamin:

  “Flammen og Citronen”
  – Filmen viser hvordan modstandsfolk der har været hyldet som patrioter, ikke kun var gode men også gjorde handlinger der ramte uskyldige (likvidering af ung kvinde). Filmen er fra dette årtusinde og ved at være et stykke fra begivenhederne, kan den vise den negative side af dansk besættelsesmodstand for et dansk publikum, uden at få folk på nakken så at sige.

  “Gladiator”
  – Slavehandlen med hovedpersonen og kampene i arenaerne viser, hvordan den slags kan have forgået i tiden i Romerriget. Det bliver vist godt, da der præsenteres motiver for handlen (Gladitatorers fysiske forfatning vs. pris)

 2. 2. maj 2016 skrev Hjalde:

  3.3
  – Film som kilde filmens ophavstid
  GREV AXEL (2001)- Grev Axel er primært gag og gøgler. Men den kan godt bruges til, at vise samfundstrukturen. Hovedperson er tydeligt inspireret af det morderne menneske, hvor underkastelse og religion er unødvendige, og bl.a. religion bliver fremstillet som noget ondt og dumt.

  – Film som beretning om et fortidigt hændelsesforløb
  THIRTEEN DAYS – en film der beskriver forløbet omkring USA’s præsident i en hektisk periode af Cubakrisen. Forløbet omkring krisen kan beskrive forløbet godt, men karakterenes moralske/etiske handlinger og diskussioner kan diskuteres.

 3. 2. maj 2016 skrev Benjamin:

  Pearl Harbour – konstruerer en fortælling om hvordan, amerikanerne blev involveret i 2. verdenskrig.
  13 Days – Konstruerer fortællingen om forløbet i det hvide hus angående Cuba-krisen.

 4. 2. maj 2016 skrev Søren:

  3.3:
  Saving Private Ryan, er de første 20 minutter et fint eksempel på en film som forsøger at vise et hændelsesforløb fra fortiden.
  I Under Sandet er der et godt eksempel på et klip som fortæller meget om filmens ophavstid. Krigen er kommet på afstand og man kan nu, som dansker, tillade sig at reflektere over de sider af den danske indsats som man har forsøgt at skjule før i tiden. I filmen bliver skurken til den danske militærledelse som straffer tyskerne.

  • 2. januar 2017 skrev Cathrine Friborg:

   Jeg er meget enige i disse betragtninger. Synes specielt, at Under Sandet kunne være interessant.

 5. 2. maj 2016 skrev Michael Rosenkvist Jensen:

  Klip 1: https://www.youtube.com/watch?v=9Igooxb4D1c
  Klippet fra filmen: “Master and Commander”, som viser miljøet og vigtigheden af at holde på disciplinen ombord på et engelsk orlogskib i 1800-tallet. Doktoren illustrere nutidssynet og holdninger omkring ledelse. Hvorimod kaptajnen forklare hvorfor fortidens disciplin/straf og hård ledelse var vigtigt ombord på et skib. Resten af filmen er ligeledes velegnet til at forstå miljøet ombord et orlogsskib i 1800-tallet.
  Klip 2: https://www.youtube.com/watch?v=ctnK7wdJmAo
  Klippet er fra filmen: “We were soldiers”. Modsat mange tidligere vietnam film, som ofte har været kritiske overfor krigen i vietnam, så viser “we were soldiers” fra 2002 er mere herorisk billede af de amerikanske soldater i krigen. Film som “Platoon” og “Deer Hunter” er fra 70erne og 80erne og var derfor i kraft af deres samtid stadig ret kritiske overfor vietnam-krigen. Hvorimod “We were soldiers” fra 2002 falder sammen med den seneste Irak-krig. Hvilket gør at amerikanske soldater i denne samtid igen skulle opfattes som heroriske og gode.

  • 12. maj 2016 skrev Steffanie:

   Jeg kan rigtig godt lide din opsætning af iagttagelser. Også selv om jeg ikke kender filmerne, synes jeg det er rigtig gode iagttagelser.

  • 2. januar 2017 skrev Natalie og Elly:

   Gode iagttagelser, som gjorde at vi gerne vil se filmene…

 6. 2. maj 2016 skrev Jens G:

  Mad Ship
  https://www.youtube.com/watch?v=YthxPiCoSAk
  Et klip fra Mad Ship, der viser noget om tiden og miljøet man kunne ende i som nybygger i Nord Amerika, det var ikke alle områder der var så frodige og velegnede til nybyggerne som man normalt for at se på film.

  Robin Hood – The king of Thieves
  https://www.youtube.com/watch?v=KXTj5nd2oKQ

  Måske er Robin Hood ikke en virkelig karakter, men denne scene fortæller noget om 1 tiden der var da Richard Løvehjerte forlod England for at drage i en hellig krig, hvad var det for et land der opstod i hans fraværd, hvordan kom folket til at lide under hans fravær, folket gik dårlig klædt, ikke så mange muligheder for føde, og alt hvad de tjente gik til kongens stedfortræder. Ergo kongens tyraniske broder på tronen var en hård mand for folket, og folket mistede kærligheden til slottet.

  • 16. maj 2016 skrev Christoffer:

   Gode iagtagelser. Mad Ship kender jeg dog ikke. Men dit syn på Robin Hood – The king of Theives har givet mig et nyt blik på denne film.

  • 16. maj 2016 skrev Pernille Louise Bergedorf:

   Hej Jens G.
   Du har gode overvejelser. Det er skønt, at du faktisk tager fat i en film som viser en anden side end den traditionelle Hollywood udgave. Dit klip demonstrerer, som du selv skriver en måde at visualisere det nye Amerika på. Det er uden tvivl det visuelle som er i centrum i forhold til, at vise et fortidigt tidsbillede.
   I forhold til det klip om Robin Hood synes jeg, at det er fint du selv er kritisk omkring fiktionsanvendelse. Dog har du som du selv skriver en pointe i, at filmen sagtens kan fortælle om en ophavstid og den tankegang man havde dengang. Du forklarer så fint selv, hvad disse tanker går ud på.

 7. 2. maj 2016 skrev MSM:

  Film om et fortidigt hændelsesforløb – Luther (2003)
  Fortællingen beretter om Martin Luther’s kamp mod den katolske kirke og dens magtmisbrug.

  Film spillefilmens ophavstid – Stjerneskud (1947)
  En dansk komediefilm fra efterkrigstiden, som bl.a. har Dirch Passer på rollelisten. Filmens genre afspejler Danmarks trang til komik, i en tid som ellers var præget af sorg og dårlige minder. Patriotismen og nationalfølelsen skulle restaureres i Danmark.

 8. 2. maj 2016 skrev Jesper og Andreas:

  Operation Valkyrien – Filmen viser et specifik hændelseforløb på en historiskbegivenhed under 2. verdenskrig.

  good bye lenin – Filmen viser forskelle på øst og vest som situationen er i slut 80’erne

 9. 2. maj 2016 skrev Kristian West & Sabrina Haslund:

  – We were soldiers
  Viser hvordan det var at være soldat i Vietnam ud på den tid ved at vise de brugte våben, uniformer, operationsmiljøet osv.
  – We were soldiers
  En meget patriotisk film om amerikanske soldater under Vietnam-krigen. Filmen er fra 2002 og viser den amerikanske nationalstemning efter angrebet 11. september året før.

 10. 12. maj 2016 skrev Steffanie:

  Under sandet (spillefilmens ophavstid)
  https://www.youtube.com/watch?v=bplXvG18De4
  Krigen er kommet lidt på afstand for danskerne. Og danskerne har fået udleveret tyske krigsfanger til at rydde op langs vesterhavet. Danskerne kan nu tillade sig at reflektere over hvad der er sket. I filmen fremstilles det danske militær som den ”onde” overfor de tyske krigsfanger.

  300 (fortidigt hændelsesforløb)
  https://www.youtube.com/watch?v=wDiUG52ZyHQ
  I filmen får man inblik i hvordan i historien om sparta og de 300 krigere som kæmper imod den persiske konge xerxes.
  Man får indblik i hvordan spartaerne levede og blev opdraget til at være krigere.
  I filmen beskrives Slaget ved Thermopylæ. Virkemidlerne som filmen benytter sig af, er så storslået. Blandt andet har skuespillerne været i skarp træning til filmen for at få en vellignende krigerkrop.

 11. 16. maj 2016 skrev Christoffer:

  3.3
  Under Sandet(ophavstid)
  Man har taget afstand til krigen og er kommet ind i efterkrigstiden, som dansker kan man nu tillade sig at tolke på af den danske indsats, som man har forsøgt at skjule før i tiden. I filmen er den danske militærledelse, som straffede tyskerne, skurken.

  Titanic (hændelsesforløb)
  Titanic sejler ud og synker, meget ligetil, dog er der mange virkemidler som er med til at levendegøre fortællingen om udrejsen. Derudover er Millvina Deans fortælling med til at gøre hændelses forløb mere virkeligt.

 12. 16. maj 2016 skrev kasper:

  klip 1: “Der Untergang” viser et handlingsforløb under 2.verdenskrig omkring Hitler.

  Klip 2: “Huset på Christianshavn” Er et forløb der viser de udviklingende forhold i Danmark omkring rollefordeling mm.

  • 30. december 2016 skrev Hanne Broberg:

   Tak :-)

 13. 16. maj 2016 skrev Pernille Louise Bergedorf:

  3.3 – opgave
  1) https://www.youtube.com/watch?v=iMliaXlKxow – et klip fra filmen Amistad.
  Filmen Amistad skildrer en historisk fortælling om, hvordan slaver blev transporteret til vesten. I klippet ser vi forholdene som slaverne må leve under. Det viser, selvfølgelig med et præg af Hollywood, hvordan forholdene var. Det giver en visuel formidling, som viser et fortidigt miljø, i dette tilfælde slaveriet. Det er meget visuelt stærkt og efterlader en følelse af afsky og tristhed. Det er godt i forhold til undervisningen, fordi det kan give eleverne en visuel forståelse af hvordan forholdene var dengang. Det kan være svært at læse sig til det sande billede især fordi virkeligheden er så grum, at det kan være svært at forstille sig. Dog skal man være opmærksom på en aldersgrænse.

  2) http://www.trilulilu.ro/video-film/christopher-columbus-the-discovery-1992 – Christopher Columbus – the discovery 1992.
  Filmen omhandler Columbus og hans rejse til Indien (Amerika). Derudover demonstrere filmen den tids måde at tænke på. Vi ser flere diskussioner imellem Columbus og andre omkring jordens form. Vi hører diskussioner om, måden man tænkte på i forhold til at erobrere nye lande og den primitive tankegang man havde i forhold andre menneskers værdi. Filmen fortæller om Columbus ophavstid dvs. måden man tænkte på.

 14. 17. maj 2016 skrev Dorte:

  Schindler´s Liste https://www.youtube.com/watch?v=dwfIf1WMhgc
  Filmen illustrerer specielt jødernes perspektiv under Holocaust. Alene dens opsætning i sort/hvid format, som bevidstvalgt virkemiddel, er med til at påvirke det emotionelle ved modtageren. Samtidig kan filmen åbne op for elevernes forforståelse og måske forståelsen blandt den brede befolkning fra filmens ophavstid omkring, at alle tyskerne var onde. Indsigten i Schindler´s kamp for at redde et udsnit af jøderne ved at lade dem få skrevet op på listen over arbejdere til hans fabrik.

  • 28. maj 2016 skrev Charlotte Andersen:

   Et rigtig godt eksempel! :-D
   Jeg havde ikke selv tænkt på, hvordan de forskellige film ligefrem kunne anvendes i undervisningen, og hvordan de kunne bidrage til elevernes historiske bevidsthed. Dog skal man være opmærksom på en evt. aldersgrænse.

 15. 24. maj 2016 skrev Lasse Bekke:

  Film klip 1. – Der untergang / the downfall.
  https://www.youtube.com/watch?v=t7PmzdINGZk

  Viser de sidste dage i fører bunkeren, de fleste af skuespillerens replikker er taget direkte fra citater af hitlers tekster, og er derfor meget troværdige. Film viser både den væreste side af hitler, men også at han bare er en mand.

  film klip 2 – 12 years a slave
  https://www.youtube.com/watch?v=A7iIyAfWg_w

  Klippet viser salg af sorte.
  Både hvordan de blev vasket, hvordan familier blev skilt, kort kan man også se at nogen ikke har det godt med handlen mens andre bare tænker på pengene. Efter handlen så bliver børn og sparket ned. 12 years of a slave er blevet rost for din historiske fremstilling og korrekthed på mange områder og kan klart anbefales.

 16. 26. maj 2016 skrev Palle:

  Find to klip fra historiske spillefilm. Det ene skal være velegnet til at vise et fortidigt hændelsesforløb eller et tidsbillede (dvs. illustrere et fortidige miljø) – enten gennem visuel formidling eller ved at tale til det emotionelle. Det andet filmklip skal kunne bruges som illustration af, at historiske spillefilm kan bruges som kilde til spillefilmens ophavstid, dvs. man skal ud fra filmens fremstilling kunne se, hvordan man tænkte på det tidspunkt, hvor filmen blev til. Klippene kan selvfølgelig være fra den samme film

  Vejen til frihed – trailer
  https://www.youtube.com/watch?v=JNCoIjIxDkQ
  Filmklippet og i særdeleshed hele spillefilmen er velegnet til at vise et fortidigt hændelsesforløb. Klippet viser de undertrykte sortes kamp for frihed og imod apartheid, og deres afhængighed af at have en stærk leder (Mandela) som kan samle folket og vise vejen til samliv i fred. Filmen viser at der i frihedskampens navn blev begået handlinger, som man ikke ville acceptere i dag.

  Mandela bliver i dag (filmen er fra 2014) nærmest fremstillet som en fredselskende pacifist, som altid kun har gjort gode gerninger. I hans yngre år, ser man en smule vildskab i Mandelas kamp og personlighed, men efter sit liv på Roben Island viser han ikke den mindste smule usikkerhed omkring hans fredelige kamp for fred. Han er klar til at miste både venner og familie i sin modstand mod vold.

 17. 26. maj 2016 skrev Samir:

  1. I ’Gladiator’, som vi tidligere også har set klip fra, så bliver det illustreret i gladiator-kampene hvordan miljøet var dengang , og hvordan store dele af den romerske befolkning tænkte.
  2. I ’Forrest Gump’, ser vi hovedpersonens rejse gennem store del af hans liv, og b.la. hans medvirken i Vietnam Krigen. I selve filmen ser vi også hvordan krigen og soldaterne møder kritik efter de vender hjem, som også er måden man tænkte på da filmen blev til.

 18. 28. maj 2016 skrev Charlotte Andersen:

  https://youtu.be/bplXvG18De4
  Filmen “Under sandet” viser spillefilmens ophavstid. Vi er nu i en tid, hvor vi som danskere kan kigge tilbage i tiden efter Danmarks besættelse. Vi følger en gruppe unge tyske soldater igennem en tid, hvor de er blevet sat til at fjerne de miner som de tyske soldater satte op langs den danske vestkyst.
  Filmen er med til at vi som danskere kan reflektere over de historiske begivenheder og i dette tilfælde vores egen rolle i fjernelsen af minerne.

  https://youtu.be/UmcttiebIN0
  Filmen “9. April” viser spillefilmens fortidige hændelsesforløb.
  Vi får i filmen beskrevet den måde, hvorpå besættelsen af Danmark foregik på d. 9. April. Den beskriver hændelsesforløbet. Filmen vækker virkelig nogle følelser hos en som seer og giver en nogle indblik i, hvordan det foregik. Derudover anvender filmen nogle gode filmiske virkemidler, som fanger seeren også er det nogle dygtige skuespillere, som gør filmoplevelsen til noget helt specielt.

 19. 30. maj 2016 skrev Baraa:

  1. Gladiator: Viser hvordan det var at være soldat og slave i Romerriget. Hvad man gik i igennem og hvad man var værd i befolkningens øjne.

  2. Gladiator: Flere scener af filmen ser man kejserens magt og at kampen mod demokrati kun er ønsketænkning for en hel befolkning, hvis kejseren vælger at handle efter hans egne ønsker og behov. En anden ting i filmen som viser hvordan det foregik i Romerriget, er når kejseren rækker hånden ud. Hvis man ikke reagere rigtigt og viste respekt, så kunne man risikere at miste livet.

 20. 30. maj 2016 skrev Jens Christian Olesen:

  Tidsbillede for fortidigt hændelsesforløb: Enemy at the Gates, 2001. https://youtu.be/oJ3bzg-Tvt4
  Filmen handler om slaget om Stalingrad og giver sig ikke ud for at være dokumentarisk eller historisk korrekt, men jeg synes den har nogle brugbare elementer til bl. a. at belyse russisk/tysk krigsførelse under 2. verdenskrig. Russernes ligegyldighed med liv, deres største råvare. Filmen viser hvordan russiske soldater bliver skudt af deres egne hvis de trækker sig tilbage under et slag – det er simpelthen ikke en mulighed – det er fremad eller dø. Samtidig ser vi hvordan den russiske ledelse uanset prisen ikke ønsker at tabe byen på grund af dens symbolværdi, den bærer navnet på den store leder. Tyskerne fremstår som disciplinerede og dygtige, men også brutale og barbariske soldater. I denne film er tyskerne skurkene og russerne heltene.

  Kilde til spillefilmens ophavstid: Full Metal Jacket, 1887 https://youtu.be/71Lft6EQh-Y
  Filmens første halvdel foregår i boot camp under rekrutternes oplæring, og viser umenneskeliggørelsen og nedbrydningen som skal gøre rekrutterne til krigsmaskiner. Anden del viser soldaterne i kamp i Vietnam. Vietnam krigen sluttede i 1975 og prægede en del film og sikkert også Full Metal Jacket. Mange amerikanerne var skeptiske overfor den amerikanske deltagelse i krigen, som var den første “tv-transmitterede” krig, hvilket bidrog til den folkelige modstand mod den. Filmen viser umenneskeliggørelsen af soldaterne og krigens meningsløshed. Nyere amerikanske krigsfilm som Codename Geronimo og Lone Survivor viser kampen mod terrorisme som en retfærdig og meningsfuld sag.

  • 1. juni 2016 skrev Stine Rygård:

   Begge film virker til at være gode valg, som også bliver begrundet på en fyldstgørende måde.
   Jeg har i hvert fald fået et meget anderledes syn på filmen Enemy at the Gates, ift. det du har skrevet.

 21. 30. maj 2016 skrev Martin, Eric og Daniel:

  3.3
  Saving Private Ryan – Omaha beach scene
  https://www.youtube.com/watch?v=82RTzi5Vt7w

  Klippet viser landgangen via flot kulisse og gode kostumer.

  Song of the South (1946)
  https://www.youtube.com/watch?v=47ak4vjiNzw

  Filmen er fra 1946. Filmen foregår i tiden efter borgerkrigen, og har en sort mand som en af hovedpersonerne. Filmen gør meget ud af at vise hvor glad manden er og hvor godt han har det. Dette kan tolkes som et forsøg på, at lette de hvide amerikaneres samvittighed. I dag ville man ikke sætte så positivt et lys på dette. Filmen lukker meget øjnene for datidens realiteter.

  • 1. juni 2016 skrev Teresa:

   Super gode forslag drenge.
   God ide at tage bruge af Saving Private Ryans landgangsscene. Jeg kender dog ikke den anden film, men den lyder til at kunne bruges i forhold til synet på “den sorte mand”.

  • 2. januar 2017 skrev Jonas Johansen:

   Gode klip, jeg kender ikke rigtig noget til den anden film, men den kunne måske være værd at se. Dog er det rigtig godt at tage fat i landgangs scenen fra SPR. Da scenen har fået meget ros for sin autentiset.

 22. 30. maj 2016 skrev Martin:

  (Drømmen) – Ophavstid
  https://www.youtube.com/watch?v=7-sSOY3jW7o
  Klippet viser ganske godt, hvordan skolesystemet fungerede i Danmark i denne tid. Der var en revolution på vej, og filmen er fra lige før den indtræffer. Lærerne på skolen bliver fremstillet som skurkene, men mange af dem, har helt sikkert bare følt, at de har gjort deres pligt i forhold til, hvad samfundet forventede af dem.

  (Titanic) – Hændelsesforløb
  https://www.youtube.com/watch?v=saalGKY7ifU
  Filmen viser, hvordan det legendariske skib “Titanic” sejlede ud og sank til bunds. Denne historie bliver gjort til et stort kærlighedsdrama, hvor klasseforskellene i ligeså høj grad bliver et tema.

 23. 30. maj 2016 skrev Yasin & Deniz:

  -Gladiator: Dette betegner slaverne i Romerriget og hvor værdifuld man var, og viser hvordan det var at være som og leve som soldat.
  – Gladiator: I filmen støder vi på flere scener, hvor man tydeligt ser kejserens magtforhold, og kampen mod demokratiet er fanatiseret for en hel befolkning, hvis kejseren valgte at handle efter hans egne behov. Et andet punkt i filmen, var scenen hvor de viste hvordan det i Romerriget foregik, når kejseren rakte sin hånd ud til sine slaver. Hvis han ikke modtog det med respekt og viste hensyn, kunne det ende ud i at man kunne risikere at miste livet.

 24. 1. juni 2016 skrev Daniel:

  American sniper – der beretter om krigen i Bagdad og viser hvordan de amerikanske soldater ikke kun kæmpede for demokrati og frihed i Irak, men samtidig kæmpede en indre kamp med dem selv, både under krigen men ligeledes når de var blevet hjemsendt. denne film er fra 2014, og forgår i slutningen af 1990érne og op til 2003. det er først her i de senere år, at man er begyndt at stille spørgsmål til disse såkaldte patrioter og hvordan de havde det under og efter krigen.

  Das Leben der Anderen – Denne film illustrerer meget godt, hvordan politiofficer i Stasi arbejde med overvågning og man får samtidig et indblik hvordan befolkningen i DDR levede og hvorledes de opfattende Stasi. Den viser samtidig også den korruption som forgik i DDR og på hvilken måde nogle udnyttede deres magt i et kompleks kommunistisk system.

 25. 1. juni 2016 skrev Teresa:

  https://youtu.be/bplXvG18De4
  Filmen “Under sandet” – Ophavstid.
  Handler om tiden efter anden verdenskrig, hvor vi følger en gruppe tyske soldater, der fjerner miner på de danske strande. Her fremstilles danskerne som “de onde” og tyskerne som “de gode”.

  https://www.youtube.com/watch?v=DSA7Evcy7iE
  Filmen “Thirteen days” – hændelsesforløbet.
  Handler om selve Cubakrisen, hvor vi følger JFK’s rådgiver, og hvor vi gennem ham følger de beslutninger, der tages for at afværge situationen omkring truslen fra sovjets missiler.

 26. 1. juni 2016 skrev Stine Rygård:

  Hændelsesforløb: Der Untergang
  Filmens handling foregår i et specifikt tidsrum og søger at gengive så nøjagtigt som muligt hvad der skete i bunkerne under Berlin i de sidste dage af 2. verdenskrig. Da filmen primært er fortalt ud fra Hitlers unge sekreters synspunkt, giver den indblik i hvorledes den almindelig tysker så op til Hitler og hvorledes dette syn ændrer sig i takt med at krigen tabes.

  Ophavstid: Kun en pige
  Filmen, som er bygget på Lise Nørgaards erindringsbog af samme navn, giver et meget tidsvarende indblik i hvordan kønsrollerne var meget fastlåste i tiden omkring 2. verdenskrig. Den unge Lise som har store drømme, bliver gang på gang skuffet over at hendes far kun er intresseret i at opfostre broderen, og Lise og hendes søster må nøjes med at skulle være husmødre og intet andet.

 27. 1. juni 2016 skrev Mia:

  Hvidstengruppen (hændelsesforløb):
  – Filmen om hvidstengruppen beskriver hændelsesforløbet fra før modstandsgruppen blev dannet, deres aktioner og til sidst henrettelsen i Ryvangen.
  – Filmen er klassiske bygget op efter berettermodellen, og budskabet er at fortælle familiens historie
  – Der er stort fokus på det emotionelle; familieforhold osv. der vækker følelser i seeren
  – Historiske virkemidler afspejles bl.a. i kostumer, kroens autentiske køkken, kulisser og locations.
  – Modstandsgruppens historie er almenkendt, hvilket jeg mener alligevel ikke påvirker, at man inderligt håber på, at det lykkedes dem at få fat på pistolen, som danskerne forsøger at sende over gennem vinduet, så de kan slippe ud.

  Fury (Ophavstid):
  – Filmens fortælling foregår tæt på 2. verdenskrigs afslutning
  – Filmen fortæller om en tankdeling – man får et billede af soldaternes hverdag og de følelser der hører med
  – Et kontroversielt valg, men mener at filmens portrætterer de amerikanske soldaters had til tyskerne, deres tanker, frygt og håb om krigens snarlige afslutning.
  – Filmen portrætterer ikke et aktuelt hændelsesforløb, men udelukkende en fiktiv historie, der spiller på det emotionelle og hadet til Hitler – og hans måde at føre krig på
  – Der er en scene i filmen, hvor to soldater indtager en lejlighed, hvor der bor to unge piger. De vasker sig og får noget at spise, og de prøver at genskabe en ”normal” hverdag, hvor de ikke er en del af krigen, der så lige pludselig rammer igen.
  – Filmen kunne bidrage til ophavstiden med netop synet på tyskerne, og hvordan det var at være soldat

 28. 1. juni 2016 skrev Niels:

  “band of brothers”
  – serier viser at ikke det ikke kun var tyskerne der var onde under kampene i krigen, men at de allierede også kunne være noget så onde, men at de tyske soldater også var mennesker. blandt andet ved at på et tidspunkt er der nogle engelske soldater der skyder noget tyske fanger og en tysk general der vil tale med sine soldater, efter de havde tabt kampen. serien får en til at tænke over det hele.

 29. 2. juni 2016 skrev Mads Nørgaard:

  Et fortidigt hændelsesforløb – Flammen og Citronen https://www.youtube.com/watch?v=hfaY03KGyrU
  -I filmen flammen og citronen er der et godt og forholdsvis faktuelt historie fagligt indhold, filmen er derfor relevant at bruge i en undervisningssammenhæng. Der skal dog lige som i alt andet arbejdes med kildekritik og skabes en bevidsthed om hvem der har lavet filmen og hvorfor. Der er i filmen forsøgt at skabe en kulisse og et kostumedesign der virker troværdigt, samt der snakkes både tysk og dansk, om end det er moderne dansk og ikke mere historisk korrekt dansk. Der er naturligvis foretaget nogle dramatiske omskrivninger i forhold til historien, men det frarøver ikke filmen dens historiske værdi som hændelsesforløbsformidler.

  Et tidsbillede – Der Untergang https://www.youtube.com/watch?v=TZcN66SUO84
  -I Der Untergang tages der fra tysk side hul på en bearbejdning af den tyske historie der omhandler 2. verdenskrig og Hitler i særdeleshed. I filmen portrætteres Hitler ikke som en galning der vil ødelægge verden og slå alle jøder ihjel, men derimod som en menneske, et knækket menneske man føler sympati med. Denne tilgang til Hitler og 2. verdenskrig er atypisk for den tyske tilgang til historien idet der typisk er en mere skyldsbetonet tilgang til nazismen end vi ser her.

 30. 2. juni 2016 skrev Thomas Licht:

  Mississippi Burning:
  Filmen Mississippi Burning skaber en realistisk skildring af det miljø og samfund som var gældende under borgerrettighedskampen i USA. I filmen ser man bl.a. en sekvens på en restaurant, hvordan de hvide og sorte borgere er totalt adskilt. Der er samtidig i denne sekvens et klip hvor man ser at sågar håndvaske ikke kunne deles imellem racerne. Disse skildringer er både historisk korrekte for dens samtid, samt relevante i skildring af datidens miljø.

  For at skildre hvordan man tænkte på denne tid, har det førnævnte klip også utrolig stor relevans. Den ene agent som filmen følger, vælger på restauranten at krydse grænsen imellem den hvide og sorte afdeling. Han sætter sig hen til en sort borger, som han tænker har relevans ift. den efterforskning der skal udføres. Idet han krydser linjen og bevæger sig hen til den sorte afdeling høres der mumlen og gispen fra den hvide afdeling, der ikke kan tror deres egne øjne. Dette skildrer hvordan man tænkte på denne tid i sydstaternes USA.

 31. 6. november 2016 skrev Rikke L. C.:

  Tv-serien/tv-dramaet “Matador”:
  Serien skildrer en række fortidige hændelsesforløb og skaber et tidsbillede af 1930´erne og frem. Yderligere fungerer den som kilde til tankegangen for dens ophavstid.
  – Serien rummer en række forskellige hændelsesforløb, et af de stærkeste er jøden Hr. Steins flugt fra tyskerne. Denne bliver også skelsættende for en række af seriens andre karakterer. Her gives et godt billede af hvordan jøderne var forfulgt og hvordan de flygtede mod Sverige.
  – Seriens rammer og karakterer skaber et godt tidsbillede af 1930érne og frem. Her gives bl.a. eksempler på hvordan arbejderklassen arbejder sig op ad ranglisten, dette illustreres gennem karakteren “Agnes” som går fra at være stuepige hos bankdirektøren til at få egen driftig virksomhed.
  – I forhold til at benytte serien som kilde til dens ophavstid er det igen karaktererne i serien som bringes i spil. Her har en række af karaktererne nutidige personlighedstræk fx den stærke kvindefigur. Yderligere gør en række af karaktererne tykt grin med tyskerne under krigen, et eksempel herpå er grisehandler Larsens galleri på lokum, hvor Hitler er hængt op.

 32. 30. december 2016 skrev Jack:

  https://www.youtube.com/watch?v=cElQpuUltmg

  I klippet fra Matador ses befrielsen. Dette klip illustrere både et tidsbillede ift., at folk stimler sammen på gaden. Hans Christian flår endda mørklægningsgardinerne ned.

  https://www.youtube.com/watch?v=68n7cpP-3NA

  Klippet er fra Under sandet.
  En film fra 2015. I klippet ser vi, at drengene nærmest bliver gjort inhumane af briterne. I mens står to danske soldater og kigger på. Den ene bryder dog ind og stopper briterne.
  Klippet er med nutidsbrillerne på.

 33. 30. december 2016 skrev Hanne Broberg:

  https://www.youtube.com/watch?v=n8jcj3Ct_-c
  Jeg har valgt klippet fra ‘den sidste rejse – eller hvad vi skal kalde den’, den tur, hvor Hvidsten Gruppen kører ud til henrettelsespladsen. Stemningen er trykket, og der udveksles nogle sætninger: ‘Vi har selv valgt det her, og det er vi stolte af’ (Bjarne Henriksen, skuespiller). Den yngste, begynder at synge: Altid Frejdig, når du går (Af Weyse) Sangen blev sat i forbindelse med modstandsgrupperne under besættelsen. Om de faktisk sad og sang, ved jeg ikke, men jeg synes, at denne scene fint illustrerer den tilgang Hvidsten gruppen havde til det, der ventede dem, nemlig døden – en pris, de gerne betalte – i den gode sags tjeneste.

  https://www.youtube.com/watch?v=hkByLs73_Lo
  Titanic – en historisk film (1997) om det synkefrie skib, der skulle besejle atlanten. Om bord er rigtig mange historiske personer – på skibets jomfrurejse fra England til New York. Filmen beskriver de klasseskel, der var i samfundet. Flere kilder har fortalt, hvordan man tog hensyn til 1. klassesrejsende, da folk skulle gelejdes over i redningsbåde.
  (ved ikke, om det her eksempel er en besvarelse på opgaven – jeg synes, den er svær). Der må hjælpes :-)

 34. 2. januar 2017 skrev Anne,Nanna og Rebekka:

  1. Matador:
  Tidsbilledet af matador og Agnes Jensen der opstarter strømpeopmaskningsvirksomhed. Man bliver nødt til at blive iværksætter i denne tid, for at overleve.

  2. Badehotellet:
  Generelt mener vi at serien afspejler vores nutidige holdninger til den tid den skal repræsentere. Det værende sig gældende både indenfor holdninger til kønsroller, det karikerede sprogbrug (der tenderer til parodier), nutidige politiske holdninger og stereotype roller.

 35. 2. januar 2017 skrev Anne, Nanna og Rebekka:

  Forslag til filmklip:
  Mig og min lillebror bølle(Anne tager ansvar for denne) komedie fra 1969. Filmen afspejler at være lavet i 1969, med et frisind. Selvom den skal repræsentere en klassisk komediefilm distancerer den sig fra genren ved at latterliggøre indremission være fortaler for p-pillen og ungdomskulturen.
  Sound of music det klip hvor faderen ikke vil hænge nazisternes flag op og derefter bliver forrådt og bliver jagtet og må flygte.

 36. 2. januar 2017 skrev Natalie og Elly:

  https://www.youtube.com/watch?v=WiSCnZ4wSMo
  Klip fra fimen Luther, 2003, hvor man ser Luther ankomme til Rom og se alle de religiøse symboler blive solgt som souvenirs i bytte for frelse. Han forarges over paven i guldrustning og hans overdådighed. Klippet giver et indtryk af kirkens magt over folket. Da Luther kommer hjem sammenligner han Rom med et cirkus -enkloak, hvor sex og frelse købes på lige fod.
  Filmen er overfortolket og konstruerer fortiden for at skabe et fortidsbillede.
  https://www.youtube.com/watch?v=Qh0ncmFiv6A
  Ligeledes klip fra Luther, 2003.
  Luther holder en prædiken omkring Guds nåde, dog starter han med dens tids opfattelse af Gud som værende ubarmhjertig og straffende.
  Filmen bygger på videreudviklede Lutherske tanker.

 37. 2. januar 2017 skrev Lykke, Thomas og Henrik:

  Vi har valgt at finde to film, der begge omhandler besættelsen, men henholdvis kan anvendes som beretning til et fortidigt hændelsesforløb samt kilde til filmens ophavstid.

  Som beretning om et fortidigt hændelsesforløb:
  “Hvidsten Gruppen”
  Filmen skildrer en reel historisk modstandsgruppe, der modarbejdede tyskerne under besættelsen. Filmen kan hermed anvendes til at give viden om denne kendte modstandsgruppe, men fortæller samtidig om selve tiden og konsekvenserne under besættelsen.

  Som kilde til filmens ophavstid:
  “Drengene fra Sankt Petri”
  Filmen skildrer meget godt den stemning og sindstilstand, som herskede i Danmark og blandt unge under besættelsen. Filmen skildrer ikke en historiske korrekt gennemgang af det historiske forløb, men arbejder derimod med de følelsesmæssige forhold. Filmen viser den frustration, som udvikler sig til drengestreger og herefter til direkte modstandskamp.

 38. 2. januar 2017 skrev Anders, Marie Louise, Raniem, Merete:

  Der Untergang – viser Hitlers sidste dage, filmen er optaget omkring Sankt Petersborg, for at vise tysk arkitektur fra datiden. men også med det formål at vise hvad der egentligt skete i bunkeren i de sidste dage op til Hitlers selvmord.
  Filmen indeholder interview med nulevende personer. (2004)

  https://www.youtube.com/watch?v=IKA8FUqPOho

  Drengen i den stribede pyjamas, film og roman (2004)
  Venskabet mellem en jødisk dreng og en naziofficers søn, en fin beskrivelse af de to forskellige verdener, der viser livet under anden verdenskrig.

 39. 2. januar 2017 skrev Jonas Johansen:

  Luther
  Filmen viser hvordan, den ungen martin luther, stifter bekendskab med kirkens brug af biblen. og hvordan han gennem sin leve tid gør op med den katolskekirkes måde at opfatte biblen på (især afladsbreve). Filmen viser en begivenhed som ligger langt tilbage i tiden, men pga. mange gode og vel beskrevende kilder, har filmen en godt grundlag for at vise handlingerne mere præcist.

  The last legion
  Filmen viser hvordan tidens romerrige har udstrakt sig, og hvordan romerriget falder og deler sig. Filmen giver altså et indblik i hvor stort romerriget enlig var.

 40. 2. januar 2017 skrev Cathrine Friborg:

  Klip 1)
  Badehotellet: Et klip fra Badehotellet kan nemt bruges til visuel formidling. Hvordan var moden omkring 30’erne – både blandt velstillede og blandt arbejdende? Hvordan så der ud i områderne, der indgår i serien? Hvordan så der ud, der hvor stuepigerne holdt til? Hvordan så landejendomme ud (Mortens hus, senere købt af Fies far)?

  Klip 2)
  Badehotellet: Klip, der involverer snak om bølgerne i Tyskland, ligger for publikum ofte op til, at man sympatiserer med de personer, der i serien IKKE bryder sig om det, der sker i Tyskland (Hr. Auerland, Max, Philip).
  Derudover kan klippet med Fru Auerland og de andre damer, der bader nøgne, også bruges, særligt når ægtemændene til de to andre kvinder siger, at deres koner ikke skal have lov til at gøre det, men konerne fortsætter med det. Her sympatiserer publikum med kvinderne, fordi kvindefrigørelsen gør, at vi i dag har en anden opfattelse af, hvad kvinder bør og ikke bør, end man havde dengang.
  I det hele taget klip med de personer, der afspejler moderne værdier i serien, kan bruges.

 41. 3. januar 2017 skrev Golizar Jalal:

  Klip1: Alexander den store
  https://www.youtube.com/watch?v=COEI8rm0bs0
  Filmen fra 2004
  En amerikanisk drama film, som spilles af colin Farrel. Filmen blev instrueret af Oliver Stone. Den historisk spillefilm er baseret på Alexander den stores liv. Historien forgik fra 331 fk. Alexander af Macedonia, som tog tronen efter at faderen Fillip 2. blev myrdet. Skuespillernes sprog var meget nutidigt sprog Historiskespillefilm handler om besættelsen. filmen viser , hvordan Alexander havde erobret verden. Sejren har også betydning for hvilken teknik der blev brugt af Alexander under krigen i den tid.. Filmen stammer fra en rigtig historie.

  Klip 2: Gladiator https://www.youtube.com/watch?v=lTmlYKiLBHI
  Gladiator | The Battle with A Retired Gladiator (Russell Crowe and Joaquin Phoenix)
  Fra 2000 Drama film , Action film
  I filmen vises Romerske magter (200 fk) og hvordan de brugte mennesker som slaver. Maximom var en professional kriger. Han var general i den romerske hær under Marcus Aurllius. Marcus var døende og beslutede at give tronen til mazimus. Macimom kone og søn blev dræbt af Marcus’s søn. Maximom prøvede at få haven men istedt blev han fanget som en slav. Maximom blev tvunget til at slåse med andre gladiatorer. Filmen viser også hvordan romerne brugte slaver til at slåse for sjov skyld. Historien er meget spænedne og fanger seernes opmærkomhed. Filmen kan bruges for at fortælle, hvordan livet var den gang i den romernes tid.

 42. 3. januar 2018 skrev Nanna, Ditte, Iben og Tessa:

  Drengen i den stribede pyjamas.
  https://www.youtube.com/watch?v=Eeig3urmwas
  – Filmen omhandler en lille dreng, som møder en jødisk dreng, som er i koncentrationslejr. Man får her et billede af, hvordan jøderne blev behandlet under 2. verdenskrig, og klippet ovenfor illustrerer et hændelsesforløb, som det kunne have set ud, når tyskerne henrettede jøderne i gaskamre. Man hører både deres tanker om, hvad der sker, og man oplever den stille tavshed, når døden er indtruffet.

 43. 3. januar 2018 skrev Mette S & Mads A:

  Hacksaw ridge. En film baseret på en sand historie, som helt sikkert, er egnet til at vise tænkning ud fra.
  Filmen handler om en amerikansk pacifist under 2. verdenskrig, som ender med at modtage æresmedeljer, for at have reddet over hundrede mænd ved slaget i Okinawa. Filmen har underdrevet den sande historie, fortæller nstruktør Mel Gibson, fordi han mente, at seere ikke ville tro på den sande handling. Dette kunne i sig selv være interessant at samtale om.

  I the sound of music illustreres der et tidsbillede. Her opsøger nazister familiens børn + ansvarlige børnepasser, mens kaptajnen(faderen) og hans nye hustru, Maria, er på bryllupsrejse.
  Nazisterne forsøger ihærdigt at få viden om kaptajnens hjemvenden, så han kan komme og tjene det tredje rige.
  Børnene mærker ubehageligeheden.
  Her kan man snildt tale om tidsbilledet. At selv de velhavende familier, ikke kunne gå ugerenet. At små børn, på vej til at optræde, ikke kan gå rundt i fred.

 44. 4. januar 2018 skrev Ditte, Tessa, Iben & Nanna:

  Klip 2: Dette filmklip kan bruges som illustration af, at historiske spillefilm kan bruges som kilde til spillefilmens ophavstid. Hvordan tænkte man på dette tidspunkt.

  Filmen Der Untergang er en tysk film, der havde premiere i 2004. Handlingen foregår i Adolf Hitlers førerbunker i Berlin og viser Det tredje riges sidste dage. Manuskriptet er skrevet af Bernd Eichinger, filmen er instrueret af Oliver Hirschbiegel og baseret på en bog af historikeren Joachim Fest om Hitlers sidste dage, dele af Albert Speers memoirer og erindringer fra Hitlers privatsekretær Traudl Junge. En stor del af udendørsoptagelserne blev foretaget i St. Petersborg i Rusland, som med sine mange bygninger tegnet af tyske arkitekter skulle minde meget om 1940’ernes Berlin og gør derfor filmen mere virklighedsnær.

  Et klip fra filmen: https://www.youtube.com/watch?v=LdqaZNfs1mk viser tydeligt hvordan det i Tyskland på dette tidspunkt blev accepteret af mange at bruge børn som soldater under krigsførelsen og at kun enkelte kæmpede imod dette. Der var stor opbakning til Hitler og hans tænkning og folket viste ham stor tillid og underlagde sig hans ønsker og det var de færreste der sagde styret imod.

 45. 4. januar 2018 skrev Frederik Jensen:

  Braveheart – handler om en gammel skotsk folkehelt, som efter sigende stod i spidsen for den første skotske uafhængighedsstrid med England. Filmen tager fat i en fortælling, som udspiller sig i det 13 århundredes Skotland. Historien er i bedste fald tvivlsom, men den giver et relativt realistisk indblik i, hvordan skotland har set ud og hvordan “skotterne” har haft det med med englænderne omkring den tid. Og den kan altså på den måde give eleverne en bedre forestillingsevne.

  Roots – er en amerikansk tv- serie fra 1977, som viser historien for en afro amerikansk familie gennem tiden, fra afrikaner og til “nu”. Den er et klassisk eksempel på en dramatiseret historisk fortælling, som gav genlyd i den amerikanske tv- historie. Dette, vil jeg mene, er på grund af dens måde at belyse grundlaget for den racedebat, der fandt sted i USA i 70’erne. Den er altså på den måde en kilde til ophavstiden.

 46. 7. oktober 2018 skrev Martin Thomsen:

  Under sandet:
  Der er taget afstand til 2. verdenskrig, og man er kommet ind i efterkrigstiden. Som dansker kan man nu tillade sig at tolke på af den danske indsats, som har været forsøgt skjult før i tiden. I filmen er det danske som er skurke ved at straffede tyskerne, som er ofrene.

  Spartacus:
  Slavehandlen og kampene i arenaerne viser, hvordan den slags kan have forgået i tiden i Romerriget. Derudover viser serien også, hvordan politikken kunne have udspillet sig i datiden.

 47. 8. oktober 2018 skrev Kasper Willatzen:

  Stalingrad og Band of Brothers.

  https://www.youtube.com/watch?v=JFKORunwxtM
  https://www.youtube.com/watch?v=sHcJtU9dr6I

  Stalingrad – I klippet ser man et fortidigt hændelsesforløb af gadekampene i Stalingrad, hus til hus kampene. Man ser tydeligt, hvordan tyskerne føler sig ovenpå, men alligevel bliver mere og mere skræmt af den virkelighed de møder. Flere af soldaterne synes heller ikke det er spor sjovt. Filmen er lavet få år efter Berlinmurens fald, og kan være lavet som et led i at tage afstand fra det der skete/man gjorde under operation Barbarossa. Igennem hele filmen ser man tegn på, at tyske soldater tager afstand fra krigen, men kun deltager fordi de skal.
  I klippet fra Stalingrad filmen tales der meget til det emotionelle, da man under “våbenhvilen” ser, hvordan sovjetiske og tyske soldater ligger side om side, såret og dødende.
  Selvom man ser mange tyske soldater tage afstand fra deres handlinger, bl.a. nægter at skyde civile, så ser man også, hvordan man generelt tænkte som stærkt troende nazist. Man får i klippet også fornemmelsen af en tankegang der siger, at man skal overleve for enhver pris. Desuden mener jeg også, at denne film, da den blev produceret, er produceret med en tanke om, at man lægger alle kortene på bordet, man “undskylder” og erkender blankt, at man dummede sig. I filmen ser man også, hvad begge parter tænker.

  Men tankegangen i Stalingrad har helt klart været, at man vil undskylde og skildre virkeligheden for den menige tyske soldat, måske derfor filmen først er produceret nogle år efter, at Berlinmuren faldt.

  Jeg har desuden også valgt at forholde mig til en scene fra serien Band of Brothers.
  I dette klip ser man amerikanske soldater fra Easy kompagniet, som netop har fundet noget. Dette noget viser sig at være en af nazisternes mange kz-lejre. Bedømt ud fra billederne vil jeg mene, at det enten er Dora-Mittelbau eller Buchenwald.

  I dette klip tales der også meget til det emotionelle, da man ser, hvilke forfærdelige forhold jøder og andre ikke ønskede har levet under i lejren. Man får også via visuel formidling et klar og tydeligt billede af, hvilke kummerlige forhold fangerne havde, hvor udsultede de var mm.

  Desuden får man et klart og tydeligt billede af, hvordan man tænkte da denne serie blev produceret. Tankegangen er helt klart, at man tager afstand fra det nazisterne gjorde, og man har med denne serie, og mange andre film, ønsket at advare, så sådanne ting ikke kommer til at ske igen. Man får faktisk en fornemmelse af, at tankegangen har været væmmelse og afsky.

 48. 11. oktober 2018 skrev Manar, Thea og Anisa:

  Klip 1: https://www.youtube.com/watch?v=t7PmzdINGZk
  Vi har valgt filmen “Der Untergang”. Klippet viser et fortidigt hændelsesforløb under 2. verdenskrig. De fleste replikker er direkte citater fra Hitlers tekster, og det gør filmen meget troværdig. Denne film viser de værste sider af Hitler, men han bliver også fremstillet som et menneske med meget få sympatiske træk.

  Klip 2: https://www.youtube.com/watch?v=A7iIyAfWg_w
  Vi har valgt et klip fra filmen “12 years a slave”. Filmen handler om en farvet mand, der bliver solgt til slaveri, og arbejder 12 år i sydstaten Louisiana. Dette klip viser, hvordan familier blev skilt, og hvordan de farvede blev vasket. Nogen bryder sig ikke om handlen, og andre tænkte kun på penge. Denne film viser hvordan hovedpersonen bliver solgt til slaveri og sin kamp for frihed møder han grusomhed og kæmper for at holde sig i live.

 49. 12. oktober 2018 skrev Mathilde, Laila, Laura og Sarah:

  Kilde til at vise et fortidigt hændelsesforløb/tidsbillede:
  Filmen “Hvidsten Gruppen”, mener vi er en god film, til at vise et fortidigt hændelsesforløb/tidsbillede. Den præsenterer familien Fiil, som en helt almindelig kroejer-familie, fra Jylland, som igennem en familieven, kommer i forbindelse med modstandelsesbevægelsen. Filmen mener vi præsenterer godt, hvordan det danske samfund, var i datiden. Det lille samfund på landet, der holder sammen, og hvor alle kender alle, men stadig hvor man kan have sine uenigheder.

  Kilde til filmens ophavstid:
  Filmen ‘Under Sandet’, hvor unge tyske drenge er sendt til Danmark, for at fjerne miner fra den danske vestkyst, og det er de danske militærfolk, der er ordensmagten.
  Man kan i denne film, som er fra 2015, tydeligt se at den er lavet 70 år efter krigen er slut, og krigen er kommet så meget på afstand, at det bliver de tyske soldater man får et emotionelt tilhørsforhold med i filmen, og de danske militærfolk som er “de onde”. Denne måde at præsenterer personerne på, tænker vi ikke er sandsynlig, hvis filmen var lavet tidligere.

 50. 12. oktober 2018 skrev Mikkel Bjørn Sørensen:

  Fra serien “The Crown” https://www.youtube.com/watch?v=g7SmZg35nS0

  Klippet viser ved hjælp af en emotionel fædrelandssang, hvordan mange efter krigen opfattede Churchill som nationens redningsmand, og hvordan han på trods af politisk afmagt nød stor agtelse i befolkningen – også større end den siddende premierminister.

  Desuden

 51. 15. oktober 2018 skrev Charlotte Svenningsen:

  I et forløb om kvindernes ligestilling fx ret til fri abort, kunne man bruge afsnittet i matador hvor Elisabeth Friss erklærer at hun går ind for fri abort.
  Reaktionen på Elisabeths erklæring viser meget godt det tidsbillede der var. Man kunne også inddrage klippet hvor Christian Varnæs sidder i mørket i bilen og venter på Ulla der er ved at få fortaget en ulovlig fosterfordrivelse – det er meget følelsesladet og vi forstår hvor svært det var og hvilken skam der var forbundet dermed.
  Til et andet forløb hvor der er fokus på hvordan historie fortællingen er præget af de værdier/normer mv der var i samfundet på tidspunktet for konstruktionen kan man bruge

 52. 17. oktober 2018 skrev Trine R.:

  https://www.youtube.com/watch?v=J3DsLPq884M
  Das Leben der Anderen

  Gennem de visuelle virkemidler spiller denne film i høj grad på det emotionelle – den allestedsnærværende angst – som vi alle kan relatere til. Identifikationen øger indlevelsen i de eksistensvilkår, menneskene i det daværende DDR levede under og dermed i det fortidige miljø.

  https://www.youtube.com/watch?v=iq4VjE0_AVQ&list=PLZeqd7f7aBdOEARIxVLb7E4CUQWKEjP8O
  Cry Freedom

  Filmen om aktivisten Stephen Biko, tegner et portræt af Sydafrika under apartheidstyret. Selvom filmen er lige lovlig lang efter min smag, så får man indsigt i, hvilke metoder, styret benyttede sig af, og hvordan tilværelsen var for de mennesker, der vovede at stille sig op mod det.

 53. 18. oktober 2018 skrev Benjamin Sønderlund:

  Ben-Hur (1959)

  https://www.youtube.com/watch?v=frE9rXnaHpE

  Historien handler om Judas Ben-Hur, en jødisk prins og købmand i Jerusalem i begyndelsen af det 1. århundrede. Der opstår problemer mellem Ben-Hur og den siddende regering, hvilket resulterer i, at Ben-Hurs familie bliver smidt i fængsel, mens han undslipper. Han vender dog tilbage for at hævne sig. Sideløbende fortælles historien om Jesus, der kommer fra samme region, har samme alder som Ben Hur med samme tema om forræderi, overbevisning og forløsning. Ben-Hur bliver inspireret af Jesus og hans følge til at udfordre det romerske tyranni.
  Filmen viser et tidsbillede omkring Jesu tid. Det sker i form af kostumer, bygninger, smykker mm. – der på det tidspunkt, filmen blev lavet – efter sigende var historisk korrekte.

  Filmen er fra 1959, og dette kommer til udtryk i den måde de viser tiden, som filmen skal repræsentere. Det foregår som tidligere skrevet i det første århundrede, og i dette klip ser alt klinisk rent ud: hestene, vognene de trækker, soldaterne, tilskuerne, flagene på bygninger, siddepladserne på tilskuerrækkerne mm. Selv menneskenes frisurere ser rene og perfekte ud. Lavede man filmen i disse dage, ville det nok se mere beskidt ud og virke grimmere end det ser ud i Ben-Hur. Denne heste scene ville nok også byde på en mere blodig affære, hvis den blev lavet i dag.

 54. 18. oktober 2018 skrev Simon:

  The pacific
  Dunkirk
  the Lone survivor

  Alle 3 film (en dog en serie) der anvender historiske begivenheder som omdrejningspunkt, og i den forbindelse anvender fakta og måske historie beretninger til at udspille en handling.

 55. 18. oktober 2018 skrev Mikkel Kettner von Buchwald:

  Første klip: https://www.youtube.com/watch?v=-vJTNGH4Ib0 de første 35 sekunder. Der kan vi se militær adfærd fra legionærene som er korrekt ift. den historiske konsensus i dag. – med at de holder fast i manden foran sig, for at kunne holde ham i geled, og kunne trække ham ud når der skal være udskiftning. Derudover viser klippet en “grovere” virkelighed end fx. Gladiator.

  Andet klip https://www.youtube.com/watch?v=zpDnTYYXXAY – ved 1:30 og frem, kan man se en sort grovsmed i antikkens England. Hvilket i følge konsensus er urealistisk, og kun valgt pga. inklusive politiske årsager. Som er meget oppe i hvor tid. Dette fænomen er kend som “blackwashing” og er uskifting af f.eks. mænd og kvinder vi ved der historisk var hvide, bliver gjort sorte eller latino eller asiatisk af politiske årsager. Det ses også ofte med kvinder der overtager etablerede manderoller, som f.eks i den moderne Sherlock fortælling “Elementary” hvor Watson er en Kvinde.

 56. 18. december 2020 skrev Jassim, Jonathan, Julie og Line:

  Som beretning om et fortidigt hændelsesforløb
  – Der Untergang viser de sidste dage inden Hitlers selvmord. Den illustrerer et fortidigt miljø i bunkeren inden de untergang. Den har en melankolsk og foruroligende stemning, som understøtter vores historieskabende forestillingsevner.

  Som kilde til filmens ophavstid.
  – Titanic
  Det er den store kærlighedshistorie, der er i fokus mere end det er titanic. DiCaprio og Winslet var fokusset – ikke skibsbruddet. Den gamle dames synsvinkel. Klasseforskelle er stadig et problem – uretfærdighed ift. redningsmuligheder.