21.03. 2018 · Jens Pietras, lektor, Professionshøjskolen Absalon
En undersøgende og problemorienteret historieundervisning
Et traditionelt vidensorienteret historiedidaktisk fagsyn har længe været - og er stadig i nogen grad - det dominerende og mest udbredte. Men faget historie, historieundervisning og læring, er andet og mere end et fortidsstudium med kanoniserede vidensområder. I artiklen udfoldes et mere kompetenceorienteret alternativ, som skal aktivere og motivere eleverne med henblik på at styrke og kvalificere deres historiske kompetencer.
08.03. 2018 · Peter Yding Brunbech, Rikke Alberg Peters
Historiemisbrug – giver det mening? En diskussionsartikel
Giver det mening at tale om ”historiemisbrug” i en undervisningssammenhæng, eller er misbrug en uklar moralsk motiveret dom, vi fælder over det, vi tager afstand fra? Denne artikel er en redigeret diskussion af dette spørgsmål mellem Rikke Alberg Peters og Peter Brunbech.
08.03. 2018 · Marianne Axelsen Leth, Lektor, Læreruddannelsen i Århus, Via-Out
Historie med udeskoledidaktik
Med til udeskole hører gerne oplevelses- og aktivitetsbaseret undervisning. Forfatteren præsenterer nogle centrale begreber fra udeskoledidaktikkens teorier med henblik på at udvide repertoiret i arbejdet med historiefaget i en oplevelses-, aktivitets- og praksisbaseret retning som variation til det vante. Artiklen opsummerer, hvad der i udeskoledidaktikkens optik er godt for bl.a. historielæreren at mestre, når læringsrummet udvides.
08.03. 2018 · Rune Christiansen, historiedidaktiker
Er der i dag en historiebrugsdidaktik i folkeskolen - og hvordan ser den i givet fald ud?
Der er efterhånden gået over tre år, siden Forenklede Fælles Mål i 2014 gjorde historiebrug til et helt centralt omdrejningspunkt for historiefaget i den danske folkeskole. Denne artikel zoomer ind på de muligheder og faldgruber, der har vist sig, når historiebrugsbegrebet skal konkretiseres og omdannes til fagdidaktisk virkelighed. Forfatteren forsøger ved hjælp af en mindre, lokal undersøgelse at undersøge, hvor langt vi er kommet med at etablere en egentlig historiebrugsdidaktik i folkeskolen.
08.03. 2018 · Margit Eva Jensen, lektor, ph.d.-stipendiat, Mike Friis Østergaard, historielærer
6. klasses arbejde med historiebrug
Undervisning i historiebrug kan lykkes, når eleverne selv har været historiebrugere ved at konstruere historiske fortællinger med henblik på at få indsigt i fortiden og derpå laver kritiske undersøgelser af andre historiebrugeres fortællinger. Forfatterne foreslår, at historielæreren går induktivt til værks og tager sit udgangspunkt i de læremidler i bredeste forstand, som eleverne har arbejdet med. Læs mere i artiklen.