Overgangsritualer i livet

Problemstilling

I forbindelse med livets overgange har mennesker på tværs af tid, kultur og religion altid udført forskellige ritualer. Hvordan har livsvilkår i fortiden haft indflydelse på disse overgange, og hvordan adskiller overgangsritualerne sig fra hinanden blandt de store religioner?

Præsentation og begrundelse

I alle kulturer opdeler man grundlæggende et menneskes liv i fire grundfaser (fødsel, barn til voksen, ægteskab og døden). I alle verdens store religioner udføres der i forbindelse med disse grundfaser nogle ganske faste ritualer.

Eleverne vil i forløbet indhente viden om disse ritualer i henholdsvis jødedom, kristendom, islam og buddhisme og forholde sig til de indbyrdes forskelle og ligheder. Livsvilkårene for samfundet og det enkelte menneske udvikler sig hele tiden. Dette har naturligvis også betydning i forbindelse med livets overgange. Der er fx forskel på, om man lever i en tid, hvor ungdommen strækker sig over en lang årrække eller i en tid (eller sted), hvor man går fra barn og direkte ind i en voksenverden. Eleverne vil i forløbet få et indblik i en historisk udvikling via forskellige nedslag og med udgangspunkt i overgangene (fødsler og ægteskab i middelalderen, ungdomsbegrebets opståen i det forrige århundrede samt statistik over forventet levetid).

Forløbet er tværfagligt og dækker fagene historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Der afsluttes med en større opgave, der kombinerer de forskellige faglige synsvinkler.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højre klikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Michael G. Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

INDEN FOR FAGET HISTORIE:
KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan formulere historiske problemstillinger
• Eleven har viden om udarbejdelse af historiske problemstillinger

• Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger
• Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur


INDEN FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB:
IKKE-KRISTNE RELIGIONER OG ANDRE LIVSOPFATTELSER
Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer
• Eleven kan reflektere over centrale symbolers og ritualers betydning for menneskers liv
• Eleven har viden om centrale symbolers og ritualers anvendelse i verdensreligioner og livsopfattelser


INDEN FOR FAGET SAMFUNDSFAG:
SOCIALE OG KULTURELLE FORHOLD
Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
• Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener
• Eleven har viden om kulturel globalisering

SAMFUNDSFAGLIGE METODER
Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder
• Eleven kan tolke enkel statistik
• Eleven har viden om typer af statistiske fremstillinger

Materialer