Danskhed til debat

Problemstilling

Hvordan opstår danskhed?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. www.projektm.dk.

Præsentation og begrundelse

Eleverne arbejder i dette forløb med danskhedsbegrebet. De skal gennem egen erfaring og tilegnet viden identificere danskheden og opnå forståelse for, hvad det særlige danske er og hvorfor danskhed er blevet det, det er.

Eleverne præsenteres i forløbet for en lang række forskellige bud på, hvad danskhed er og skal aktivt forholde sig til dette analytisk i arbejdet med forskellige kilder. Eleverne skal til sidst i forløbet bruge deres tilegnes viden til at skabe deres eget bud på danskhedsbegrebet. Forløbet lægger dermed op til at eleverne arbejder med deres historiske bevidsthed.

Dette tværfaglige forløb lader eleverne arbejde med historiekanon i relation til historiebrug i historiefaget og i relation til politik og sociale og kulturelle forhold i samfundsfag. De to fags gensidige sammenspil i dette forløb understreger sammenhængen mellem national identitet, historiebrug og politik som nærmest uundgåelige og sammenhængende enheder, der svært lader sig adskille i vores forsøg på at identificere danskheden.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIE

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

• Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger
• Eleven har viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger

• Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling
• Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid
• Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed
• Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed

SAMFUNDSFAG

POLITIK
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger
• Eleven kan identificere ideologisk indhold i politiske udsagn og beslutninger
• Eleven har viden om politiske ideologier og grundholdninger


SOCIALE OG KULTURELLE FORHOLD
Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

• Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper
• Eleven har viden om kultur og kulturbegreber

SAMFUNDSFAGLIG METODER
Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder

• Eleven kan tolke enkel statistik
• Eleven har viden om typer af statistiske fremstillinger

Materialer