History and music

Problemstilling

Kan musik bruges som en historisk fortælling?

Præsentation og begrundelse

Forløbet er tværfagligt i historie og engelsk, men kan også kombineres med dansk- (virkemidler og lyrik) eller samfundsfag (i forhold temaer som menneskerettigheder, internationale forpligtelser og mediernes magt). I forløbet skal eleverne i historie opnå viden om historiske fortællinger, funktionen af historiebrug, samt trænes i, hvordan man udarbejder historiske problemstillinger. I engelsk skal de have viden om teknikker til lytning, om hvordan de søger og strukturerer information, og viden om, hvordan man analyserer og fortolker tekst. I første halvdel af forløbet viser læreren i en analyse, hvordan begreberne og principperne kan anvendes i en konkret kontekst. Herefter skal eleverne selv analysere en sang og i den forbindelse lave et produkt i form af en video, hvor de i ord og billeder belyser deres egen problemstilling.

Eleverne bør arbejde med musik som en udtryksform, da musikken spiller en stor del i deres liv. Den musik, de her præsenteres for, vil dog for de fleste elever være ”ny” musik i forhold til den mere moderne og brede popkultur. Det er midlertidigt vigtigt, at eleverne udvikler kompetencer i at forstå musikkens budskab og får åbnet døre til universer, hvor de ikke normalt færdes. Forløbet giver desuden eleverne en forståelse af, at musik også kan bruges som kilder. Det er en fordel, hvis eleverne har arbejdet med lyrik i dansk. Hvis de ikke har det, kan det anbefales at sammentænke forløbet med dansk. Der er i forløbet sørget for en kortere gennemgang af de analytiske begreber og metoder, der bygger på Gyldendals analysehjul fra dansk.gyldendal.dk, men man kan selv vælge en hvilken som helst anden analysemodel.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

INDEN FOR FAGET HISTORIE:
KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan formulere historiske problemstillinger
• Eleven har viden om udarbejdelse af historiske problemstillinger

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
• Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte.
• Eleven har viden om historiske fortællingers brug i et samtids- og fremtidsrettet perspektiv.

• Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling.
• Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid


INDEN FOR FAGET ENGELSK:
MUNDTLIG KOMMUNIKATION
Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk
• Eleven kan forstå hovedindholdet af autentiske tekster om samfundsrelaterede emner
• Eleven har viden om kombination af teknikker til lytning

• Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer
• Eleven har viden om at søge og strukturere information

KULTUR OG SAMFUND
Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold
• Eleven kan producere multimodale teksttyper på engelsk
• Eleven har viden om struktur og funktion i multimodale medier

Materialer

  • Til forløbet knytter der sig ikke specifikke materialer, men under bilag kan du finde forslag til sange, som eleverne kan vælge. Se også opgaverne i dokumentet med lektionsplan og bilag. Researcharbejdet foregår ved søgning på internettet eller i skolens bibliotek.
  • Man kan evt. bruge denne artikel til introduktionen og præsentationen af ”Sunday Bloody Sunday”: http://www.atu2.com/news/u2-lists-top-10-political-u2-songs.html