Tværfaglig dag om reformationen

Problemstilling

Hvordan kan salmer bruges som kilder til menneskers tænkning om tro og kirke siden reformationen?

Præsentation og begrundelse

Undervisningsforløbet er et tværfagligt forløb i den åbne skole mellem historie og kristendomskundskab med en musikalsk dimension. Forløbet er udarbejdet med inspiration fra Sangens Hus (sangenshus.dk). Med udgangspunkt i 5 salmer, der hver repræsenterer et århundrede siden reformationen, arbejdes der i forløbet med den kontekst, som salmerne er opstået i og med salmerne som kilder til epokernes mentalitet og tankestrømme.

Den nye form for salmesang, der introduceres med reformationen, har i høj grad bidraget til at sprede og forme reformationens budskab og skabe kollektiv identitet og et forestillet fællesskab. Forløbet beskæftiger sig således både med andres historiske bevidsthed og med at styrke elevernes historiske bevidsthed ved at skabe koblinger mellem tid og mellem årsager og virkninger. Historisk bevidsthed kommer til udtryk i det narrative. Hvis eleven kan fortælle sammenhængende om fortiden med forklaringer, er det et tegn på elevens historiske bevidsthed.
Anslaget er en fortalt historie (se bilag 1), med afsæt i denne introduceres eleverne for en bestemt periode, der danner afsæt for, at eleverne kan analysere perioden. Hensigten med salmerne er, at de afspejler den tid de er skrevet i, og de dermed er grundlag for elevernes analyse af tro og mentalitet i en bestemt periode.
I gennemgangen af de 5 århundreder ønsker vi at skabe sammenhæng mellem den tid salmerne er skrevet i, og hvordan salmerne afspejler den historiske periode.

Forløbet er tilrettelagt som en temadag, men kan også deles i mindre sekvenser.
Forløbet er udarbejdet af Anne Bøcker, Rebekka Press og Nanna Væver.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

Historie:
HISTORIEBRUG - Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
○ Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling.
○ Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid.

KILDEARBEJDE - Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger.
○ Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger.
○ Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur.

Kristendomskundskab:
KRISTENDOM - Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark.
○ Eleven kan reflektere over kristendommens udvikling og folkekirkens betydning i Danmark.
○ Eleven har viden om hovedtræk i kristendommens historie og folkekirken.

Materialer

  • Sangens hus kan bidrage med materialer. Se mere på http://sangenshus.dk/
  • Til læreren: Fortællingen om Luther, “Nu fryde sig hver kristen mand” og tilhørende spørgsmål (bilag 1)
  • Til læreren: Baggrundsviden om 1500-tallet (Bilag 2)
  • Til eleverne: Ark med informationer om de fem århundreder, salmerne samt spørgsmål til salmerne (bilag 3)
  • Til eleverne: Ark med opgaveformulering til planche-opgave (bilag 4)