Rapporter

Historiefaget i fokus – dokumentationsindsatsen
Hensigten med undersøgelsen har været at kortlægge, hvad der foregår i historieundervisningen i danske grundskoler, herunder hvilke opfattelser af historie som skolefag elever og lærere giver udtryk for at have. I rapporten fremlægges dominerende træk ved læreres og elevers måder at tænke om og i historie som skolefag. I den forbindelse skal understregers, at rapporten ikke tegner et billede, der er repræsentativt for skolefagets praksis i alle sammenhænge på alle skoler, men i rapporten inddrages forhold og konklusioner, der i forskelligt omfang kan siges at vedrøre alle undersøgelsens informanter, dvs. de deltagende elever og historielærere. Rapportens konklusioner bør læses med det forbehold, at størstedelen af de deltagende historielærere i undersøgelsen repræsenterer lærere med undervisningskompetence i historiefaget, dvs. linjefagsuddannede lærere.

Undersøgelse af historielæreres opfattelser af historiefaget og dets læremidler samt forenklede Fælles Mål
Denne undersøgelse afdækker, hvordan lærere i grundskolerne opfatter historiefaget, dets læremidler samt de krav, der stilles til faget i læreplanerne. Rambøll Management Consulting har i perioden august – oktober 2015 undersøgt læreres opfattelser af historiefaget, dets læremidler samt forenklede Fælles Mål i faget. Denne rapport præsenterer resultaterne af undersøgelsen, som har to formål;

  • at skabe viden om læreres opfattelser af historiefaget, herunder læremidler i faget
  • at afdække lærernes forståelse og brug af læreplanen forenklede Fælles Mål, herunder deres vurdering af målstyret undervisning i historiefaget.

Bilag 1: Tabelrapport
til Undersøgelse af historielæreres opfattelser af historiefaget og dets læremidler samt forenklede Fælles Mål.

Undersøgelse af årsager til lav kompetencedækning i historiefaget
Rambøll Management Consulting har i perioden marts – juli 2015 gennemført en undersøgelse af årsager til lav kompetencedækning i historiefaget i folkeskolen for HistorieLab. Denne rapport præsenterer resultaterne af undersøgelsen, som består af en kvantitativ variansanalyse og en analyse af en kvalitativ interviewundersøgelse.

Bilag 1: Figurer og tabeller
til Undersøgelse af årsager til lav kompetencedækning i historiefaget

 

Report tekst